کلیدواژه‌ها = تاب آوری
تعداد مقالات: 5
2. رابطه ویژگی های شخصیتی و تاب آوری با تفاهم جنسی مردان متاهل زندانی

دوره 4، شماره 39، تابستان 1395، صفحه 79-93

بهروز ایزدآبادی؛ آذر میدخت رضایی؛ سیروس سروقد


3. رابطه سبک های رویا رویی و تاب آوری با رفتارهای قانون شکنانه در کودکان

دوره 4، شماره 39، تابستان 1395، صفحه 67-78

فریبزر درتاج؛ نوشین تقی نژاد؛ فرح نادری؛ نورعلی فرخی؛ راضیه خسروانی


5. مقایسه سبک زندگی، مکانیزمهای دفاعی و تاب آوری در زوجهای در آستانه طلاق و عادی شهر سوسنگرد

دوره 2، شماره 34، بهار 1394، صفحه 37-56

عبدالامیر گاطع زاده؛ مریم نیسی؛ امینه ساکی