رابطه ویژگیهای شخصیتی، شادی و سلامت عمومی بارفتارهای اجتماعی مطلوب در بین دانشجویان شاهد و ایثارگر

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه چندگانه بین ویژگی‌های شخصیتی، شادی و سلامت عمومی با رفتارهای اجتماعی مطلوب در بین دانشجویان شاهد و ایثارگر شهرستان شهرکرد در سال تحصیلی 92-93 انجام گرفت. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. در راستای دستیابی به هدف پژوهش از کلیه دانشجویان شاهد و ایثارگر شهرکرد تعداد 290 نفر به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای مبتنی بر سهم انتخاب گردیدند. به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه ویژگی‌های شخصیتی چهار عاملی فرم کوتاه بو و میتزیفریس(2007)، شادی آکسفورد آرگیل(2001)، سلامت عمومی گلدبرگ و هیلر (1979) و گرایش‌های اجتماعی مطلوب تجدیدنظرشده کارلو و همکاران(2003) استفاده شد. بر اساس نتایج تحلیل رگرسیون به شیوه گام به گام شادی و خوشایندی 8 درصد واریانس رفتار اجتماعی مطلوب نا آشنا، برونگرایی و سلامت عمومی 6 درصد واریانس رفتار اجتماعی مطلوب نوع دوستانه و جمعی، خوشایندی، بی ثباتی هیجانی، برونگرایی 5 درصد واریانس رفتار اجتماعی مطلوب هیجانی، وظیفه شناسی2درصد واریانس رفتار اجتماعی مطلوب بحرانی و خوشایندی، برونگرایی و سلامت عمومی 13 درصد واریانس رفتار اجتماعی مطلوب متابعت آمیز را تبیین می کنند. بدین ترتیب با توجه به نقش ویژگی‌های شخصیتی، سلامت عمومی و شادی در پیش بینی رفتارهای اجتماعی مطلوب در دانشجویان، توجه به این متغیرها در ارتقاء رفتارهای اجتماعی مطلوب دانشجویان شاهد و ایثارگر سودمند است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between personality traits, happiness and general health with prosocial behaviors among martyrs and veterans university students

نویسندگان [English]

  • zohreh rezaee
  • ilnaz sajjadian
چکیده [English]

Abstract The main purpose of this research was to investigate the relationship of personality traits, happiness and general health with prosocial behaviors among shahrekord’s martyrs and veterans university students. For achieve to the research aims 290 university students were selected by categorical randomize sampeling, Questionnaires which used in this research were short form of personality traits(Bou & mitsrifris, 2007), Happiness Oxford (Augril, 2001) General Health (Goldberg and GHQ, 1979) and prosocial behaviors (carlo et al, 2003). Results of stepwise regression showed that happiness and agreeableness explained 8 percent of anonymous prosocial behaviors, extraversion and general health explained 6 percent of public-altruistic prosocial behaviors, agreeableness, emotional instability and extraversion explained 5 percent of emotional prosocial behaviors, conscientiousness explained 2 percent of dire prosocial behaviors and agreeableness, extraversion and general health explained 13 percent of compliant pro-social behaviors. Therefore, the role of personality traits, happiness and general health in prediction of prosocial behaviors, it is useful to consider these variables to improve prosocial behaviors in university students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Personality traits
  • happiness
  • General Health
  • Prosocial behaviors
  • Students