بررسی تاثیر آموزش خودآکاهی بر سندرم ایمپاستر(وانمودگرایی)در دانش آموزان دبیرستانهای دخترانه تیزهوشان شهر اهواز

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

چکیده

چکیده:

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش خودآگاهی بر سندرم ایمپاستر (وانمودگرایی )دانش آموزان دختر دبیرستانهای تیزهوشان شهر اهواز بود. در این مطالعه با استفاده از نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای، 30 دانش آموز دبیرستان تیزهوشان که دارای نمره بالای 60 در وانمودگرایی بودند انتخاب و بصورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند. روش مطالعه ، آزمایشی و از نوع پیش آزمون_پس آزمون با استفاده از پرسشنامه وانمودگرایی بود. پرسشنامه ها در مرحله پیش آزمون توسط دو گروه تکمیل شدند و بعد از آموزش خودآگاهی در هشت جلسه و طی دو ماه برای گروه  آزمایش، مجددا دو گروه آزمایش و گواه ، پرسشنامه ها را در مرحله پس آزمون تکمیل نمودند.. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل واریانس تک متغیره(آنکوا) و چند متغیره (مانکوا) استفاده شد. نتایج نشان داد که آموزش خودآگاهی بر کاهش وانمودگرایی اثربخش بوده است. پس از اجرای مرحله پیگیری یک ماهه، نتایج بدست آمده تکرار گردید که نشان دهنده ثبات اثربخشی آموزش خودآگاهی بر میزان وانمودگرایی دانش آموزان بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of teaching self-awareness on imposter syndrome in gifted highschool girl's students in Ahvaz

نویسندگان [English]

  • soheila koushafar
  • parvin ehtesham zade
چکیده [English]

Abstract:

The purpose of this research was effectiveness of teaching self-awareness on imposter syndrome in gifted highschool girl's students in Ahvaz. In this study by using a purposive sampling ,30 students who were gifted and high score in imposter placed into experimental group and control group by random assignment.Method of study was experimental and the type was pretest and posttest.The instrument was imposter questionnaire.At the first pretests were completed by both two groups, then accomplished self-awareness training for experimental group.Finally both of groups, completed posttests.For the analysis of data used of MONCOVA and ANCOVA.Results showed that  training of self-awareness affected on decreasing of imposter

کلیدواژه‌ها [English]

  • key words:self-awareness
  • imposter syndrome
  • gifted students