رابطه ادراک عدالت سازمانی با رفتارهای شهروندی سازمانی: نقش میانجیگرانه وفاداری سازمانی

نویسندگان

دانشگاه ازاد واحد خوراسگان

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر، بر رسی رابطه ادراک عدالت سازمانی (توزیعی، رویه ای و تعاملی) با رفتارهای شهروندی سازمانی با در نظر گفتن نقش میانجیگرانه وفاداری سازمانی  در این رابطه بود. روش پژوهش همبستگی و جامعه آماری کلیه کارکنان یکی از سازمان های دولتی در شهر تهران بودند که از میان آنان، 197 نفر به روش نمونه گیری در دسترس به عنوان اعضای نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه عدالت سازمانی ادراک شده (نیهوف و مورمن، 1993؛ مورمن، 1991)، پرسشنامه وفاداری سازمانی (کومار و شکهار، 2012) و پرسشنامه رفتارهای شهروندی سازمانی (لی و آلن، 2002) بودند. داده های حاصل از پرسشنامه های پژوهش با استفاده از روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون و معادلات ساختاری مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج الگو­سازی معادله ساختاری نشان داد که مدل ارایه شده دارای برازش مطلوب بوده و عدالت سازمانی  (01/0­p<، 61/0 =­β) با وفاداری سازمانی دارای رابطه معنادار است و توانسته 38 درصد از واریانس این متغیر را تبیین کند و در ادامه وفاداری سازمانی (01/0­p<، 56/0 =­β) با رفتار شهروندی سازمانی دارای رابطه معنادار بوده و توانسته ­تا 31 درصد از واریانس این متغیر را تبیین نماید. در نتیجه عدالت سازمانی با وفاداری دارای رابطه مستقیم، و با رفتارهای شهروندی از طریق وفاداری دارای رابطه غیرمستقیم هستند. بنا براین میتوان چنین نتیجه گیری نمود که ادراک عدالت سازمانی تاثیر قابل توجهی بر افزایش وفاداری سازمانی کارکنان دارد و از طریق وفاداری سازمانی سبب افزایش رفتارهای شهروندی سازمانی می گردد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between perceived organizational justice and organizational citizenship behaviors: mediating role of organizational loyalty

نویسنده [English]

  • Ali Mahdad
چکیده [English]

The purpose of present research was to study the relationship between perceived organizational justice’s components (distributive, procedural and interactional justice) and organizational citizenship behaviors with consisering mediating role of  organizational loyalty. The research method was correlational and statistical population consisted of all employees of a big governmental organization in Tehran that among them 197 employees were selected via convenience sampling method. In this research a set of questionnaire consisting of employee organizational loyalty (Kumar and Shekhar, 2012), organizational citizenship behaviors (Lee and Allen, 2002), and perceived organizational justice (Niehoff and Moorman, 1993; Moorman, 1991) were used. Data were analyzed by use of Pearson’s correlation coefficient and multiple regression analysis. The results of structural equation modeling showed that perceived organizational justice were significantly related to organizational loyalty and explained 38 percent of organizational loyalty’s variance (p<0.01). Moreover, organizational loyalty was significantly related to organizational citizenship behaviors and explained 31 percent of organizational citizenship behavior’s variance (p<0.01). Based on current research’s results, organizational justice perception could enhance employee's loyalty to the organization and organizational loyalty increases organizational citizenship behaviors among employees. It can be notice able in human resource planning in organizations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • organizational loyalty
  • organizational citizenship behaviors
  • perceived organizational justice