پیش بینی سازگاری تحصیلی بر اساس خودکارآمدی، ابراز وجود و حمایت اجتماعی

نویسندگان

دانشگاه کاشان

چکیده

ورودبه دانشگاه می تواند تجربه ای همراه بااسترس باشد. از این رو، سازگاری تحصیلی که ناظربه توانمندی فراگیران در انطباق باشرایط و الزامات تحصیل است اهمیت ویژه ای دارد. بر این اساس،هدف پژوهش حاضر، بررسی میزان رابطه سازگاری تحصیلی باخودکارآمدی، ابراز وجود و حمایت اجتماعی بوده است.روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی – همبستگی بود.جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان مشغول به تحصیل در سال تحصیلی 94-1393دانشگاه کاشان بود. 351 نفر از دانشجویان دختر و پسر (191 دختر و 160 پسر) با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. برای اندازه گیری متغیرهای پژوهش، از پرسشنامهسازگاری سیناوسینگ، پرسشنامهابرازوجود و پرسشنامهحمایتاجتماعی ادراکشدهچندبعدی استفاده شده است.نتایج نشان داد کهسازگاری تحصیلی با خودکارآمدی، ابراز وجود و حمایت اجتماعیرابطه معناداردارد و دو متغیرخودکارآمدی و ابراز وجود پیش بین کننده قوی تری برای  سازگاری تحصیلیهستند. بر اساس یافته های پژوهش می توان گفت که با تقویت باورهای خودکارآمدی و آموزش مهارت های ابراز وجود، می توان ارتقاء سطح سازگاری تحصیلی را تسهیل نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prediction of academic adjustment based on self-efficacy, assertiveness and social support

نویسنده [English]

  • Mohamad Tamanaii
چکیده [English]

Login to university can be a stressful experience. Hence, the academic adjustment refers to the ability of learners in compliance with the requirements of education is particularly important. Accordingly, the present study aims to investigate the relationship between academic adjustment self-efficacy, assertiveness and social support. The study was a  descriptive- correlation.The study sample consisted of all students attended in the academic year 93-1394 Kashan University. 351 male and female students (191 girls and 160 boys) were selected using stratified sampling.To measure the variables of the study, Sinai and Singh Adjustment Scale, General Self-Efficacy Questionnaire (GSES), Assertiveness self-raport inventory (ASRI) and Multiple Scale of Social Support (MSPSS) were used.The results showed significant relationship between academic adjustment, self-efficacy, assertiveness and social support, However, the two variables predictive of self-efficacy and assertiveness are stronger for academic adjustment. The findings of this study show that the enhanced self-efficacy and assertiveness skills, can facilitate the promotion of academic adjustment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic adjustment
  • Self-efficacy
  • assertiveness
  • social support