رابطه هوش فرهنگی و هوش معنوی با خودکارآمدی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

چکیده

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی تعیین رابطه ی هوش فرهنگی و هوش معنوی با خودکارآمدی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه بود.نمونه ی آماری مشتمل بر 317 نفر بود که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند.در این پژوهش از 3 پرسش نامه هوش فرهنگی ارلی و آنگ ،هوش معنوی 24 سوالی کینگ و مقیاس سنجش خودکارآمدی عمومی شرر استفاده شد.پژوهش حاضر از نوع همبستگی بود و تحلیل داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه به روش همزمان و گام به گام صورت گرفت که سطح معناداری 0/05 = α بود.نتایج حاصل نشان داد که رابطه هوش فرهنگی و هوش معنوی با خودکارآمدی در سطح P<0/0001 معنی دار بود و هوش معنوی به طور مثبت و معنی داری خودکارآمدی دانشجویان را پیش بینی می کند.نتیجه تحلیل رگرسیون مرحله ای نیز نشان داد،که متغیر هوش معنوی پیش بینی کننده ی خودکارآمدی دانشجویان می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Cultural Intelligence, Spiritual Intelligence and learning Strategies with Self-efficacy In Students of Islamic Azad University Omidiyeh Branch

نویسندگان [English]

  • Zahra Eftekhar Saadi
  • Mozhgan Eghbali
چکیده [English]

Abstract:

The aim of present study was to investigate the relationship between cultural intelligence and spiritual intelligence with self-efficacy in students of Islamic Azad University of Omidiyeh Branch. A sample of 317 students was selected using stratified random sampling. In this study, three questionnaires cultural intelligence Earley and Ang, King's spiritual intelligence of 24 questions and general self-efficacy scale have been used. This study was a correlational analysis using Pearson correlation coefficient and stepwise multiple correlation coefficient which have been done simultaneously and step by step separately with the significance level of α=0.05. The results revealed that the cultural intelligence and spiritual intelligence have a meaningful relationship with self-efficacy as the significance level of P<0.0001. The spiritual intelligence predicts the self-efficacy positively meaningful. The regression analysis also showed that the variable spiritual intelligence was as predictor of self-efficacy in students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural Intelligence
  • spiritual intelligence
  • Self-efficacy