اثربخشی آموزش مهارت حل مسأله بر کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان پسر پایه اول دبیرستان ناحیه 4 اهواز

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش مهارت حل مساله بر کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان پسر پایه اول دبیرستان ناحیه 4 اهواز در سال تحصیلی 93-92 انجام گرفت. 50 دانش آموز که بالاترین نمره اضطراب امتحان را داشتند در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. در این راستا از پرسشنامه اضطراب امتحان اهواز(ابوالقاسمی و همکاران، 1374) برای اندازه گیری متغیر وابسته استفاده شد. بعد از 9 جلسه آموزش مهارت حل مساله دزوریلا و گلدفرید(1971) به گروه آزمایش، با استفاده از سیاهه اضطراب امتحان دو گروه مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج تحلیل کواریانس نشان داد که برنامه آموزشی ، موجب کاهش سطح اضطراب امتحان در گروه آزمایش می شود. همچنین نتایج پیگیری یک ماهه نشان داد که اثربخشی روش آموزشی پایدار بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study of the efficacy of problem solving training skills on decreasing test anxiety among freshman high school male students in fourth district of Ahvaz

نویسندگان [English]

  • Koorosh Darabi
  • Asal Azaditalab
چکیده [English]

The purpose of the present study was to investigate the determine the efficacy of problem solving training skills on decreasing test anxiety among freshman high school male students in fourth district of Ahvaz in the 2013-2014 academic year. Fifty students who obtained the highest scores on the Test Anxiety Inventory were randomly assigned to either experimental or control group. Ahvaz Test Anxiety scale (Abolghasemi & et al, 1374) was used to measur the dependent variable. After 9 session of problem solving training skills (D’Zurilla & Gold fried, 1971) on exprimental group the anxiety test scale was conducted to two groups. The results of covariance analysis indicated that the problem solving training reduced the test anxiety levels in the experimental group. Also, the results of follow-up phase indicated that the training remained effective after one months.

کلیدواژه‌ها [English]

  • problem-solving training skills
  • test anxiety
  • Students