رابطه سازگاری زناشویی و راهبردهای مقابله ای با انسجام خانواده: در نمونه ای از زنان معلم

نویسندگان

1 دانشگاه گیلان

2 دانشگاه اصفهان

چکیده

در عصر حاضر طلاق و آسیب های ناشی از آن یکی از مشکلات جدی در ارتباط با سلامت خانواده و جامعه قلمداد می شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین راهبردهای مقابله ای و سازگاری زناشویی با انسجام خانواده بر روی زنان معلم انجام شد. این پژوهش از نوع همبستگی است، بدین منظور 120 معلم زن به شیوه نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب و به پرسشنامه های مقابله با موقعیت های استرس اندلر و پارکر (1990)، ابعاد سازگاری زناشویی بابسی (1995) و انسجام سازمان یافته خانواده فیشر (1992) پاسخ دادند. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss.ver.18  انجام شد. نتایج در قالب آمار توصیفی، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی گام به گام گزارش شد. بر اساس یافته های پژوهشی راهبردهای مقابله ای مسئله محور (40/0r=) و سازگاری زناشویی (62/0r=) با انسجام خانواده همبستگی مثبت معنادار دارند (0۱/۰> P). همچنین بین سازگاری زناشویی و راهبردهای مقابله ای مسئله محور همبستگی مثبت معنادار (36/0r=) بدست آمد (0۱/۰> P). نتایج تحلیل رگرسیون حاکی از آن است که سازگاری زناشویی و راهبردهای مقابله ای مسئله محور به طور معناداری 42/0 از واریانس انسجام خانواده را پیش بینی می‌کنند. نتایج این تحقیق بر اهمیت متغیرهای سازگاری زناشویی و راهبردهای مقابله ای در ارتباط با ارتقاء سطح سلامت خانواده در جهت پیشگیری از طلاق حمایت می کند. بر این اساس آموزش متغیرهای پیش گفت در جهت ارتقاء انسجام خانواده توصیه می شود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Marital Adjustments and Coping Strategies with Family Cohesion: In a Sample of Women Teacher

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Hosseini Dowlatabadi 1
  • Sajjad Saadat 2
چکیده [English]

In the present age, divorce and damage caused by divorce is considered one of the serious problems in associated with family and community health. The main object of current study is to investigate the relationship between marital adjustments and coping strategies with family cohesion in a sample of women teacher. The research method is correlation, and 120 women teachers were selected through a random cluster sampling method, and the following measures were administered on them: Endler and Parker Coping Inventory for Stress full Situations (1990), Busby Revised Dyadic Adjustment Scale (1995) and Fischer Family Organized Cohesiveness Scale (1992). Data’s were analyzed by SPSS.Ver.18. Results showed by discribtive ststistic, Pearson's correlation test and multivariate regression. Research results showed that there were significant positive relationships between family cohesion with problem-oriented strategies (r=0.40) and marital adjustment (r=0.62), (P>0.01). There were significant positive relationships between problem- oriented strategies and marital adjustment (r=0.36), (P>0.01). Based on the results of a multi-variable regression analysis, problem-oriented strategies and marital adjustment explained 0.42 of the variance in family cohesion. The results of present study support the importance of coping strategies and marital adjustment in family cohesion to prevention of divorce among women teacher. Accordingly recommend teaching the predictor variables to prominent family cohesion. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coping Strategies
  • marital adjustment
  • Family cohesion
  • divorce