رابطه تعلل ورزی تحصیلی و کمال گرایی با عملکرد تحصیلی در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

نویسنده

دانشگاه ازاد اسلامی واحد اهواز

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی رابطه تعلل ورزی تحصیلی و کمال گرایی با عملکرد تحصیلی در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز بود. نمونه پژوهشی شامل 300 نفر (150 نفر زن و 150 نفر مرد) از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز بودند که به شیوه تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات عبارت بودند از: پرسشنامه تعلل ورزی تحصیلی نسخه دانش آموز (PASS)، آزمون کمال گرایی اهواز و معدل نمرات درسی به عنوان شاخص عملکرد تحصیلی. روش پژوهش از نوع همبستگی بود و برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیری استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که بین تعلل ورزی تحصیلی و کمال گرایی  با عملکرد تحصیلی رابطه منفی معنی دار وجود دارد. همچنین، مشخص شد که بین تعلل ورزی تحصیلی و کمال گرایی با عملکرد تحصیلی رابطه چندگانه وجود دارد و هر دو متغیر پیش بین «تعلل ورزی تحصیلی و کمال گرایی» می توانند به طور منفی و معنی داری عملکرد تحصیلی دانشجویان را پیش بینی کند .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between academic procrastination and perfectionism With academic achievement in male and female students of Azad university of Ahwaz.

چکیده [English]

  The purpose of this research was study of relationship between academic procrastination and perfectionism with academic achievement among the university students. The study population consisted of 300 university student (150mal,150female), who were randomly selected .The method used in this study was based on correlation . To analyze the data, Pearson correlation, multi-variable regression analysis were used. The result s showed a significant correlation between academic procrastination and perfectionism, both variable (procrastination and perfectionism) can negatively predict students academic performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic Procrastination
  • perfectionism
  • Academic Achievement