اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر عزت نفس حالت و ترس از ارزیابی منفی دانش آموزان دبیرستان های نمونه استان بوشهر

نویسندگان

-

چکیده

یکی از مباحث عمده در روانشناسی امروز که توجه بسیاری از پژوهشگران و روانشناسان را به خود جلب کرده است عزت نفس می باشد. هدف از انجام این پژوهش تعیین تاثیر درمان شناختی–رفتاری بر عزت نفس حالت و ترس از ارزیابی منفی دانش آموزان مقطع دبیرستان بود. پژوهش حاضر از نوع طرح آزمایشی پیش آزمون، پس آزمون بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان مشغول به تحصیل مدارس متوسطه نمونه شهرستان دشتی سال 93 بود. 30 نفر آزمودنی ها به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی و کنترل قرار گرفتند و گروه آزمایش 8 جلسه مداخله گروهی دریافت کردند و داده ها با پرسشنامه عزت نفس حالت، مقیاس ترس از ارزیابی منفی و عزت نفس روزنبرگ گردآوری و با روش آماری تحلیل کواریانس چند متغیری مانکوا(MANCOVA) تجزیه و تحلیل شد. تحلیل های آماری فرضیات پژوهش، مبنی بر وجود تفاوت معنادار در مؤلفه های عزت نفس و ترس از ارزیابی منفی دانش آموزان گروه های آزمایش که درمان شناختی رفتاری را دریافت کرده بودند، نسبت به گروهی که هیچ نوع درمانی را در این زمینه دریافت نکرده بودند )گروه کنترل(، تایید می گردد (P<0/017). و با توجه به میانگین های حاصل شده می توان گفت با 95 درصد اطمینان مؤلفه های عزت نفس و ترس از ارزیابی منفی گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل افزایش داشته است. براساس این مطالعه، درمان شناختی رفتاری می تواند منجر به افزایش مولفه های عزت نفس حالت و کاهش ترس از ارزیابی منفی دانش آموزان شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

theeffectiveness of cognitive behavior therapy in characters such as State self-esteemand and fear of negative evaluation on high school students of Bushehr

نویسندگان [English]

  • Naser Zare
  • Yousef Dehghani
  • Seyed Mousa Golestaneh
چکیده [English]

The purpose of this study is theeffectiveness of cognitive behavior therapy on high school students in characters such as State self-esteemand fear of negative evaluation.The population includes all students enrolled in special high schools in Dashti Township in Bushehr Province. 30 students were randomly selected and assigned to the experimental and the control group. The experimental group received 8 sessions intervention but control group received no intervention. Data include the self-esteem scaleand the scale of fear of negative evaluation. The Data were analyzed by multivariate analysis of covariance Statistical analysis of research hypotheses confirmed the hypothesis of the study. It suggests that there is a significant difference in the components of the self-esteemand fear of negative evaluation of the test students group who had received CBT, in comparison to the control group that did not receive any therapy. The results showed that there is a significant difference between the two groups in the state of self-esteemand fear of negative evaluation Therefore, it can be stated that cognitive behavioral therapy worked to improve self-esteemand fear of negative evaluation of the experimental group in comparison to the control group was effective.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cognitive behavior therapy
  • state self-esteemand
  • Fear of Negative Evaluation
  • Students