آموزش اثربخشی تاب‌آوری با تأکید بر آموزه‌های دینی بر کیفیت زندگی دانش‌آموزان دختر هنرستان‌های ناحیه (3) اهواز

نویسندگان

چکیده

چکیده

هدف اصلی این پژوهش تعیین اثربخشی آموزش تاب‌آوری با تاکید بر آموزه‌های دینی بر کیفیت زندگی دانش‌آموزان دختر هنرستان‌های ناحیه 3 اهواز است. جامعه‌ی آماری شامل کلیه دانش‌آموزان دختر هنرستان‌های ناحیه 3 شهر اهواز در سال تحصیلی 1394- 1393 بودند. پژوهش‌ حاضر نیمه تجربی از نوع پیش‌آموزان- پس‌آموزان همراه با دوره پیگیری و گروه کنترل بوده است. نمونه مورد بررسی، شامل 60 نفر از دانش‌آموزان است که واجد یک انحراف معیار پایین‌تر از میانگینی در پرسشنامه تاب‌‌آوری و کیفیت زندگی بودند که از طریق روش نمونه‌گیری تصادفی- خوشه‌ای انتخاب شدند. سپس به طور تصادفی به دو گروه آزمایش و گواه تقسیم شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه تاب‌آوری کانرو دیویدسون و پرسشنامه کیفیت زندگی 26 آیتمی بود. در گروه 8 جلسه آموزش تاب‌آوری با تاکید بر آموزه‌های دینی به شیوه گروهی اعمال گردید، اما گروه کنترل مداخله‌ای دریافت نکردند. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها علاوه بر روش‌های آماری توصیفی نظیر میانگین، انحراف معیار و ... از روش‌های آمار استنباطی مانند کواریانس چند متغیری،‌ آلفای کرونباخ، تحلیل واریانس استفاده گردید. نتایج حاصل میزان کیفیت زندگی در گروه آزمایش بین دانش‌آموزان دختر نسبت به پیش‌آموزان و گروه کنترل به طور معنی‌داری بهبود یافت. این نتایج در دوره پیگیری کماکان ادامه داشت.

 

کلیدواژه‌ها