نقش امنیت هیجانی و کنش وری جنسی در گرایش زوجین به روابط خارج از حیطه زناشویی

نویسندگان

چکیده

تحقیق حاضر جهت بررسی نقش امنیت عاطفی و کنش وری جنسی در گرایش زوجین به روابط خارج از حیطه زناشویی انجام گرفت. این پژوهش از نوع پژوهش‌های توصیفی- همبستگی است. نمونه شامل 380 نفر از زوجین ساکن شهر لردگان بود. پرسش‌ نامه‌های "وضعیت جنسی گلومبک- راست ،امنیت عاطفی تجدید نظر شده و گرایش به روابط خارج از ازدواج" برای جمع‌آوری داده‌ها استفاده شد. داده‌ها بر اساس آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که گرایش زوجین به روابط خارج از حیطه زناشویی با امنیت عاطفی و کنش وری جنسی آن‌ها رابطه معناداری دارد. هم‌چنین، نتایج حاصل از آزمون رگرسیون حاکی از این بود که امنیت عاطفی و کنش وری جنسی پیش‌بینی‌کننده گرایش به روابط خارج از حیطه زناشویی می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigated the role of emotional security and sexual activity in tendency of couples to external marital relationship

چکیده [English]

The present study investigated the role of emotional security and sexual activity in tendency of couples to external marital relationships. This study was designed and completed descriptively with correlation design. The sample included 380 couples living in Lordegan . The Golombok - Rust Inventory of Sexual activity (GRISS), Intimacy Security Questionnaire – Revised (ISQ-R) and tendency to external marital relationships questionnaire were administered ,The correlation analysis showed that tendency of couples to external marital relationships have a significant relationship with their emotional security and sexual activity. Also regression analysis indicated that emotional security and sexual activity are the significant predictor for the tendency to external marital relationships. Findings confirm that there is a significant relationship between emotional security and sexual activity with tendency of couples to external marital relationships and we can predict their tendency to external marital relationships through emotional security and sexual activity .

کلیدواژه‌ها [English]

  • tendency to external marital relationships
  • emotional security
  • sexual activity