مقایسه سبک زندگی، مکانیزمهای دفاعی و تاب آوری در زوجهای در آستانه طلاق و عادی شهر سوسنگرد

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

هدف از پژوهش حاضر مقایسه سبک زندگی، مکانیزمهای دفاعی و تاب آوری در زوجهای در آستانه طلاق و عادی شهر سوسنگرد بود. نمونه تحقیق شامل 120 نفر ( 30 زوج سازش یافته و 30 زوج در شرف طلاق) بودند که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. جهت گرد آوری داده ها از پرشسنامه های سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت والکر و پلیرکی، سبک دفاعی اندروز و همکاران و مقیاس تاب آوری موبرای استفاده شد. پژوهش حاضر از نوع علی- مقایسه ای بود. نتایج تحلیل واریانس چند متغیری ( مانوا) نشان داد که بین سبک زندگی زوجهای در آستانه طلاق و عادی تفاوت معناداری وجود دارد. بین مولفه رشد معنوی، مسولیت پذیری، روابط بین فردی و مدیریت استرس سبک زندگی دو گروه تفاوت معناداری مشاهده شد ولی بین مولفه ورزش و تغذیه تفاوت معناداری یافت نشد. همچنین بین سبک دفاعی رشد یافته، رشد نیافته و روان آزرده و تاب آوری دو گروه نیز تفاوت معناداری بدست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Compare lifestyles, defense mechanisms, and resiliency in The couples on the brink of divorce and normal

چکیده [English]

The aim of this study was to compare the lifestyles, defense mechanisms, and resiliency in couples on the brink of divorce and normal of susangerd. The sample consisted of 120 people (30 couples on the brink of divorce, and 30 normal couples) who were selected by Sampling methods available. The data collection of health-promoting lifestyle questionnaire Jones, defensive style of Andrews and Mvbray Resiliency Scale was used. This study was designed to investigate causal - comparative. Results of multivariate analysis of variance (MANOVA) showed that there were the difference in the lifestyle between couples on the brink of divorce and normal. And the parameters of the components of spiritual growth, responsibility, interpersonal relations, and stress management were significant differences between the two groups, but no significant difference was found between the components of exercise and nutrition. Also the style of defense mature, neurotic and immature and resiliency are significant differences between the two groups.

کلیدواژه‌ها [English]

  • lifestyle
  • defense mechanisms
  • resiliency
  • couples on the brink of divorce and normal