طراحی و آزمون الگویی از تأثیر هوش معنوی شغلی بر عملکرد انطباقی با میانجی‌گری بهزیستی حرفه‌ای و خلاقیت سازمانی

نویسندگان

شرکت گاز استان لرستان

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر هوش معنوی شغلی بر عملکرد انطباقی با میانجی‌گری بهزیستی حرفه‌ای و خلاقیت سازمانی بود. الگوی پیشنهادی در یک نمونه‌ی 222 نفری از کارمندان شرکت گاز استان لرستان آزموده شد. برای ارزیابی الگوی پیشنهادی و آزمون اثرهای واسطه‌ای از تحلیل معادلات ساختاری و روش بوت استراپ استفاده گردید. یافته‌ها بیانگر تطابق و برازش الگوی پیشنهادی با داده-های واقعی بودند. یافته‌ها نشان دادند که هوش معنوی به طور مستقیم و نیز با میانجی‌گری بهزیستی حرفه‌ای و خلاقیت سازمانی بر عملکرد انطباقی تأثیر گذار بود. بر این اساس به منظور افزایش عملکرد انطباقی، سازمان‌ها باید شرایطی را برای ارتقا هوش معنوی شغلی، بهزیستی حرفه‌ای و خلاقیت سازمانی فراهم آورند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing and testing a model of the impact of spiritual intelligence at work on adaptive performance with mediating role of occupational well-being and organizational creativity

چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the impact of spiritual intelligence at work on adaptive performance with mediating role of Occupational Well-being and organizational creativity. The sample consisted of 222 employees of Lorestan Province Gas Company. Fitness of the proposed model and indirect effects was examined through structural equation modeling and bootstrap procedure. Findings indicated that the proposed model fit the data properly. The results also indicated that spiritual intelligence directly and with mediating role of Occupational Well-being and organizational creativity had impact on adaptive performance. This research suggests that there need to provide conditions to promote spiritual intelligence, occupational well-being and organizational creativity to increase adaptive performance.