اثربخشی آموزش شناختی-رفتاری گروهی عزت نفس برجرات ورزی، خودکارآمدی، اضطراب اجتماعی و کمرویی دانش آموزان پسر مضطرب اجتماعی

نویسنده

دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف پژوهش حاضربررسی اثربخشی آموزش شناختی-رفتاری گروهی عزت نفس بر جرات ورزی، خودکارمدی، اضطراب اجتماعی و کمرویی دانش آموزان پسرمضطرب اجتماعی در سال تحصیلی90-89 می باشد. پژوهش حاضر از نوع شبه آزمایش دوگروهی با پیش آزمون وپس آزمون بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را دانش آموزان پسر پایه های دوم و سوم دبیرستانی شهرستان ایلام تشکیل می دادند. بین 240 نفر از دانش آموزان به کمک سیاهه فوبیای اجتماعی با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای بررسی شدند و 32 نفر با بهره گیری از مصاحبه تشخیصی ساختاریافته اضطراب اجتماعی بر پایه معیارهای تشخیصی متن بازنگری شده راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی انتخاب شدند. آنگاه آزمودنیها بصورت تصادفی دردو گروه 16 نفری گواه و آزمایش جای داده شدند. سیاهه اضطراب اجتماعی، مقیاس کمرویی جک و باس، مقیاس خودکارآمدی و مقیاس جرات ورزی برای نوجوانان به عنوان پس آزمون برروی آزمودنیها اجراگردید. آموزش گروهی عزت نفس در 13 جلسه 90 دقیقه ای به صورت هفتگی به گروه آزمایش ارائه گردید. در خلال این مدت گروه گواه هیچ مداخله ای دریافت نکرد. سپس پرسشنامه ها بار دیگر به عنوان پس آزمون اجرا گردید. تحلیل کوواریانس نشان داد که آموزش گروهی عزت نفس بطور معنا داری میزان کمرویی و اضطراب اجتماعی گروه آزمایش را در مقایسه با گروه کنترل کاهش داده است (0001/0>P). همچنین این آموزش موجب گشت نمرات جرات ورزی وخودکارآمدی گروه آزمایش درمقایسه با گروه کنترل بطور معناداری افزایش پیدا کند(0001/0>P). یافته ها همچنین نشان دادکه آموزش گروهی عزت نفس می تواند بعنوان روشی موثردرجهت افزایش جرات ورزی و خودکارآمدی و همچنین کاهش اضطراب اجتماعی و کمرویی در نظر گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of cognitive-behavioral self-esteem group training on assertiveness, self-efficacy, Social anxiety and Shyness of the social anxious school boys

نویسنده [English]

  • mahdi Hassanvand Amouzadeh
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effectiveness of cognitive-behavioral self-esteem group therapy on assertiveness, Social anxiety, Shyness, and self-efficacy social anxious high school boys in year 2010–2011. The research method was quasi-experiment with two group's pretest-posttest design. The population contains of the third and second grades high school boy students of Ilam city. Social Phobia Inventory (SPIN) was administrated to 240 with of cluster random sampling method, 32 individuals were selected using structured clinical interview for social phobia, based on diagnostic criteria of DSM-IV. The subjects were then randomly assigned into two groups each with 16 members: the control group and the experimental group. The Social Phobia Inventory (SPIN), Revised Cheek And Buss Scale(RCBS), self-efficacy scale, and assertiveness for adolescent scale, were administered at pre test to all participants. The experimental group was trained in self-esteem group training via thirteen group sessions on a weekly. During this period no intervention was given to the control group. Then questionnaires were administered again at post test. The result of multiple covariance analysis indicated that self-esteem group training significantly decreased the amount of social anxiety and Shyness in the experimental group as compared to the control group (P=0.0001).This training caused significant increase in the scores of assertiveness and self-efficacy in the experimental group as compared the control group (P=0.0001). Findings of this study revealed that self-esteem group training can significantly and effectively increase assertiveness and self- efficacy, it also reduced social anxiety and Shyness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • self-esteem
  • Self-efficacy
  • assertiveness
  • Shyness
  • social anxiety