رابطه کمال‌گرایی، سرسختی روان شناختی، شادکامی و سلامت روان با عملکرد تحصیلی در دانشجویان

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه کمال‌گرایی، سرسختی روان شناختی، شادکامی و سلامت روان با عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شهر اهواز بود. نمونه شامل 140 نفر دانشجو بود که به صورت تصادفی طبقه ای از میان دانشجویان دانشکده علوم انسانی انتخاب شدند و از آزمون‌های کمال‌گرایی اهواز (APS)، سرسختی اهواز (AHI)، شادکامی آکسفورد (OHI)، سلامت روانی 25 ـ SCL و معدل دانشجویان به عنوان ملاکی جهت برآورد عملکرد تحصیلی آنان، استفاده شد. پژوهش حاضر از نوع همبستگی بود و نتایج تحلیل داده‌ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیری نشان داد که بین کمال‌گرایی با عملکرد تحصیلی رابطه منفی و بین سرسختی روان شناختی، شادکامی و سلامت روان با عملکرد تحصیلی رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. همچنین یافته‌ها نشان داد که بین کمال‌گرایی، سرسختی روان شناختی، شادکامی و سلامت روان با عملکرد تحصیلی رابطه چندگانه وجود دارد. تحلیل رگرسیون نشان داد که سلامت روان بهترین پیش‌بینی کننده عملکرد تحصیلی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between prefectionism , hardiness, happiness and mental health with Academic performance of students Islamic Azad university of Ahvaz.

نویسنده [English]

  • rezvan homaei
چکیده [English]

This study investigated the relationship of perfectionism, hardiness, happiness and mental health with academic performance of students in Islamic Azad university of Ahvaz. The study sample, included 140 students of Azad university Ahvaz when where category randomly style selected out of the all college of humanities students of this university. For data collection, this study made use of Ahvaz perfectionism scale (APS), Ahvaz Hardiness Inventory (AHI), oxford happiness Inventory (OHI), Najariyan and Davoodi mental health (SCL-25) and more over student's average was considered as criterion for getting a better picture of their education. The analysis of data which was contented with Pierson correlation and multiple regression. The results revealed significant relationship between perfectionism, hardiness, happiness and mental health with academic performance. Result also showed that there was a multiple relationship between hardiness, perfectionism, happiness and mental health with academic performance. The result also indicated that the mental health was a significant predictor for academic performance (the criterion variable).