مقایسۀ اضطراب مرگ، رضایت از زندگی، نگرانی و امیدواری بین سالمندان معلول ساکن در خانواده و ساکن در سرای سالمندان

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

چکیده

هدف پژوهش حاضر مقایسۀ اضطراب مرگ، رضایت از زندگی، نگرانی و امیدواری بین سالمندان معلول ساکن در خانواده و ساکن در سرای سالمندان شهر اهواز بود. نمونه شامل 70نفر از معلولین سالمند سرای سالمندان(35زن و 35مرد) و 70نفر از معلولین سالمند نزد خانواده ها (35زن و 35مرد) بودند که به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند و با مقیاسهای اضطراب مرگ (DAS)، رضایت از زندگی(SWLS)، نگرانی و امیدواری میلر مورد ارزیابی قرار گرفتند. تحقیق حاضر از نوع علی-مقایسه ای بود و برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش چندمتغیری مانوا در سطح معناداری 0001/0>p استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان داد که بین سالمندان معلول ساکن در خانواده و ساکن در سرای سالمندان از لحاظ مؤلفه های اضطراب مرگ، رضایت از زندگی، نگرانی و امیدواری تفاوت معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Compairson death anxiety, satisfaction with life, worry and hope in handicapped agedes some bodies dwelling in Aged House and some bodies dwelling in families

چکیده [English]

The research objective was the compairson death anxiety, satisfaction with life, worry and hope in handicapped agedes some bodies dwelling in Aged house and some bodies dwelling in ahwaz city families. The sample consisted of 140 subjects (35 woman and 35 men that dwelling in Aged House, 35 woman and 35 men that dwelling in families) , which were selected by random sampling method. For data collecting four questionnaire were used: Death anxiety scale(DAS), Satisfaction with life scale(SWLS), Worry scale and Milers hope scale. The research was of causal-comparative king and data analysis by multi-parameter variance method(MANOVA) in significant on P value less then   0/001 ( P<0/001 ) showed significant difference between handicapped agedes some bodies dwelling in Aged House and some bodies dwelling in families on death anxiety, satisfaction with life, hope and The research objective was the compairson death anxiety, satisfaction with life, worry and hope in handicapped agedes some bodies dwelling in Aged house and some bodies dwelling in ahwaz city families. The sample consisted of 140 subjects (35 woman and 35 men that dwelling in Aged House, 35 woman and 35 men that dwelling in families) , which were selected by random sampling method. For data collecting four questionnaire were used: Death anxiety scale(DAS), Satisfaction with life scale(SWLS), Worry scale and Milers hope scale. The research was of causal-comparative king and data analysis by multi-parameter variance method(MANOVA) in significant on P value less then   0/001 ( P<0/001 ) showed significant difference between handicapped agedes some bodies dwelling in Aged House and some bodies dwelling in families on death anxiety, satisfaction with life, hope and worry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • death anxiety
  • satisfaction with life
  • worry
  • hope
  • handicapped agedes