مقایسه نوع دوستی، حس همدلی و مسؤولیت پذیری اجتماعی بین مشاوران زن و مرد

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی مقایسه نوع دوستی، حس همدلی و مسؤولیت پذیری اجتماعی بین مشاوران زن و مرد شهر اهواز بود. آزمودنیها شامل 204 نفر(106 زن و 98 مرد) بودند که به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های؛ رفتار نوع دوستانه، مقیاس بهره همدلی و مسؤولیت پذیری اجتماعی استفاده شد و نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش واریانس چند متغیری مانوا(MANOVA) نشان داد که : از لحاظ مؤلفه های نوع دوستی، حس همدلی و مسؤولیت پذیری اجتماعی بین مشاوران زن و مرد تفاوت معنی داری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The comparison of altruistic behavior, empathetic sense and social responsibility among counselors women and men in Ahvaz city

چکیده [English]

This study investigated the comparison of altruistic behavior, empathetic sense and social responsibility among counselors women and men in Ahvaz city. The sample consisted of 204 subjects(106 women and 98 men) which were randomly selected out of the all students of this university. For data collecting three questionnaire were used: altruism questionnaire, empathy scale and social responsibility. The research was of causal-comparative king and data analysis by multi-parameter variance method(MANOVA) in significant on P value less then ( P<0/001 ) showed: No significant difference between counselors women and men on altruistic behavior, empathetic sense and social responsibility.

کلیدواژه‌ها [English]

  • altruistic behavior
  • empathetic sense
  • social responsibility
  • counselor