بررسی اثربخشی آموزش خودکنترلی بر تغییر نگرش دانش آموزان دختر نسبت به دوستی با جنس مخالف

نویسنده

چکیده

چکیده

هدف پژوهش حاضر یررسی تأثیر آموزش خودکنترلی بر تغییر نگرش نسبت به دوستی با جنس مخالف در دانش آموزان دختر مدارس متوسطه شهرستان اندیمشک بود. طرح این پژوهش تجربی و از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه بود. نمونه پژوهش شامل 40 دانش آموز دختر بود که با روش تصادفی چند مرحله ای از بین کلیه دانش آموزان دختر دبیرستان های شهرستان اندیمشک انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گروه گواه جایگزی شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه 8 گویه ای نگرش جوانان به دوستی با جنس مخالف بود. هر دو گروه در مرحله پیش آزمون و پس آزمون مورد سنجش نگرش نسبت به دوستی با جنس مخالف قرار گرفتندو. گروه آزمایش به مدت هشت جلسه مورد آموزش مهارت خودکنترلی برای تغییر نگرش نسبت به دوستی با جنس مخالف قرار گرفت. گروه گواه هیچ گونه آموزشی در این زمان دریافت نکرد. پس از یک ماه مجدداً هر دو گروه در مرحله پیگیری شرکت نمودند. تجزیه و تحلیل داده ها با روش آمار ی آنکوآ نشان داد که آموزش مهارت خودکنترلی بر تغییر نگرش نسبت به دوستی با جنس مخالف در دانش آموزان تأثیر دارد، به طوری که نگرش گروه آزمایش در مرحله پس آزمون با گروه گواه دارای تفاوت معنی دار بود(p<0/01 ). بدین معنی که آموزش خودکنترلی برکاهش تمایل به دوستی با جنس مخالف در گروه آزمایش به طور معنی داری مؤثر بود. نتایج بدست آمده تا مرحله پیگیری تداوم داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigate the Effectiveness of Self- control Training on Attitude Chenge in Girl Students About Friendship with Opposite Sex

نویسنده [English]

  • parvin Ehteshamzadeh
چکیده [English]

The aim of this study was to investigatte the effectiveness of self control training on attitude chenge in girl students about frindship with opposit sex . The method of study was experimental research design and pretest-posttest control group the sample consisted of 40 girl students who were multi- stage randomly sampling of  all high school students of Andimeshk city, and they were random replace in two groups( experimental group=20. control group= 20). ANCOVA method data analysis showed that training self control skills have effect to the attitude change about friendship with the opposite sex in girl students. So that mean of post test(p<0.01) and follow- up (p<0.001) scores of attitude about friendship with opposite sex in the exprimental group was significantly lower than of control group(p<o.001).

کلیدواژه‌ها [English]

  • self cotrol
  • attitude chenge
  • friendship with opposit sex
  • girl student