مقایسه میزان آسیب های اجتماعی(سلامت عمومی، هویت ورزشی، انگیزه ورزشی،سازگاری اجتماعی- فردی) در بین معلولین ورزشکار و معلولین غیر ورزشکار اداره بهزیستی شهر اهواز