رابطه اضطراب اجتماعی ، ادراک تصویر بدنی، کمالگرایی و افسردگی با اختلالات خوردن در جوانان

نویسندگان

دانشگاه علوم تحقیقات خوزستان

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه اضطراب اجتماعی ، ادراک تصویر بدنی، کمالگرایی و افسردگی با اختلالات خوردن در جوانان بود. با توجه به تعداد پارامتر ها و هر پارامتر 30 نفر، حد مطلوب تعداد آزمودنی ها 200 نفربدست آمد که از دانشجویان دانشگاه علوم و تحقیقات خوزستان و به روش تصادفی چند مرحله ای انتخاب گردیدند. ابزار پژوهش شامل: پرسشنامه اضطراب اجتماعی لبویس، پرسشنامه تصویر تن فیشر، پرسشنامه کمالگرایی اهواز(APS) ،پرسشنامه سنجش افسردگی بک (BDS) و اختلال خوردن AEDI کوکر و راجرز .طرح تحقیق از نوع همبستگی بوده و برای تحلیل آماری از روش رگرسیون چند گانه استفاده شد. نتایج نشان داد که ترکیب سه متغیر افسردگی، ادراک تصویر بدنی و اضطراب اجتماعی، قوی‌ترین ترکیب متغیرهای پیش‌بین برای تبیین واریانس اختلال خوردن می‌باشد. اختلالات خوردن، اضطراب اجتماعی، ادراک تصویر بدنی ، کمالگرایی و افسردگی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship betweensocial anxiety, perceivedbody image, perfectionism, depression and eating disordersinyoung

نویسنده [English]

  • marzieh mashalpour
چکیده [English]

The aim of this study was to examine the relationship between social anxiety , perceived body image , perfectionism , depression and eating disorders in youth . Given the number of parameters , each parameter 30 , the optimal number of participants was 200 Nfrbdst Khuzestan Science and Research Students were selected by multistage random sampling . Instruments included :Lbvys Social Anxiety Inventory , Inventory Picture of Fisher, Ahvaz Perfectionism Scale (APS), measured by the Beck Depression Inventory (BDS) and eating disorder AEDI Coker and Rogers. Of research is correlational and multiple regression were used for statistical analysis.The results showedthatthecombination of the threevariables,depression,anxietyandsocialperceptionofbody image, eating disordershavethestrongestcombinationPredictingfactorstoexplainthe variance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Eating Disorders
  • Social anxiety
  • body image perception
  • perfectionism and depression