بررسی رابطه خودارزشیابی های محوری با خشنودی شغلی: نقش واسطه ای تعارض کار- خانواده و تسهیل کار- خانواده

نویسندگان

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه خودارزشیابی های محوری با خشنودی شغلی با میانجی گری تعارض کار- خانواده و تسهیل کار- خانواده بود. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه کارکنان یک شرکت صنعتی بودند که تعداد 200 نفر از آنها با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در پژوهش شامل پرسشنامه های خودارزشیابی های محوری، تعارض کار- خانواده، تسهیل کار- خانواده و خشنودی شغلی بودند. داده ها از طریق همبستگی ساده، الگوی معادلات ساختاری (SEM) و تحلیل واسطه ای تحلیل شدند. یافته ها نشان دادند، الگوی پیشنهادی در همه شاخص های برازندگی دارای برازش نسبتاً خوبی می باشد. همچنین ضریب مسیرهای مستقیم و غیرمستقیم به طور کامل معنی دار به دست آمده است. در واقع خودارزشیابی های محوری هم به‌طور مستقیم و هم به‌طور غیرمستقیم منجر به خشنودی شغلی می‌شوند. چنین یافته هایی ممکن است بینشی جهت درک مکانیسم های زیربنایی یا فرایندهای ایجاد کننده تعارض یا تسهیل کار- خانواده، فراهم آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigate relationship of core self-evaluations with job satisfaction: Mediating role of work- family conflict and work- family facilitation

نویسندگان [English]

  • sahar ahmadi chegeni
  • maryam mahmoodikia
  • abdolkazem neysi
چکیده [English]

The aim of this study was investigate the relationship between of core self-evaluations with job satisfaction considering mediating role of work-family conflict and work-family facilitation. Statistical society was employees of an industrial company so that sample was selected from 200 persons of them stratified random method. The instruments which used in this research were core self-evaluations, work-family conflict, work-family facilitation and job satisfaction questionnaires. Data were analyzed using Pearson correlation coefficient, structure equation modeling (SEM) and mediation analysis. The results showed that the proposed model fit the data properly. Also all direct and indirect effects were significant. In fact, core self-evaluations directly and indirectly are lead to job satisfaction. These findings may provide insight into the underlying mechanism or process causing work- family conflict or facilitation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • core self-evaluations
  • work- family conflict
  • work- family facilitation
  • Job satisfaction