بررسی رابطه یادگیری سازمانی و خوداثربخشی خلاق با نوآوری سازمانی با در نظر گرفتن نقش میانجی گری خلاقیت سازمانی

نویسندگان

1 دانشگاه شهیدچمران اهواز

2 دانشگاه ازاد علوم تحقیقات اهواز

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی الگوهای ساختاری رابطه بین یادگیری سازمانی و خوداثربخشی خلاق با خلاقیت سازمانی و نوآوری سازمان به مرحله اجرا درآمد. جامعه آماری پژوهش، کلّیه کارکنان شرکت داروسازی آریوژن کرج بودند که از میان آنها 240 نفر به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه های یادگیری سازمانی (لوپز و همکاران، 2004)، خوداثربخشی خلاق (ترینی و فارمر، 2002)، خلاقیت سازمانی (زو و جرج، 2001) و نیز نوآوری سازمانی (وانگ و احمد، 2004) می باشند. داده ها از طریق الگوسازی معادله ساختاری مورد تحلیل قرار گرفته اند. نتایج این پژوهش نشان داد که یادگیری سازمانی و خوداثربخشی خلاق بر خلاقیت سازمانی اثر مستقیم و مثبتی دارند و خلاقیت سازمانی سبب افزایش نوآوری سازمانی می گردد. نتایج بدست آمده در مجموع حاکی از آن است که یادگیری سازمانی و خود اثربخشی خلاق با میانجی گری خلاقیت سازمانی سبب افزایش نوآوری سازمانی می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing and testing a model of some antecedent and outcomes of organizational learning considering organizational creativity in employees of National Iranian Drilling Company

نویسندگان [English]

  • reza sakhravi 1
  • motahareh khedri 2
  • mostafa baharlo 1
چکیده [English]

This correlation-based study was to study the model of relationships between organizational creativity, Creative self-efficacy, organizational learning and organizational innovation. The statistical population included the male employees of Aryo Gen, out of which a sample of 240 employees was selected using random sampling. Assessment instruments were as follows: organizational creativity Questionnaire, Creative self-efficacy, organizational learning and organizational innovation inventory. Data were analyzed using Pearson Correlation coefficient, structure equation modeling (SEM) and mediation analysis. Findings revealed that, Results showed that firstly, organizational learning and Creative self-efficacy increases organizational creativity, then organizational creativity increases organizational innovation. Results revealed that organizational learning and Creative self-efficacy with the mediating role of organizational creativity resulted in increase of organizational innovation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Creativity
  • creative self-efficacy
  • Organizational Learning
  • organizational innovation