رابطه سبک‌های مدیریت تعارض با استرس شغلی معلمان مدارس ابتدایی

نویسندگان

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی رابطه سبک‌های مدیریت تعارض با استرس شغلی معلمان مدارس ابتدایی انجام شد. این مطالعه مقطعی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری آن همه معلمان مدارس ابتدایی شهر ورامین در سال 1394 بودند. از میان آنان 310 معلم با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب و همه آنها پرسشنامه‌های سبک‌های مدیریت تعارض (رابینز و دی‌سنزو، 1998) و استرس شغلی (اسپکتور و جکس، 1998) را تکمیل کردند. داده‌ها با روش‌های همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیری با مدل گام‌به‌گام تحلیل شدند. نتایج همبستگی نشان داد سبک‌های مدیریت تعارض انطباقی و همکاری با استرس شغلی رابطه معنادار منفی و سبک‌های مدیریت تعارض اجتنابی و رقابتی با استرس شغلی رابطه معنادار مثبت داشتند، اما سبک مدیریت تعارض مصالحه‌ای با استرس شغلی رابطه معناداری نداشت. همچنین نتایج رگرسیون نشان داد سبک‌های مدریت تعارض اجتنابی، انطباقی و همکاری توانستند 4/38 درصد از تغییرات استرس شغلی معلمان مدارس ابتدایی را پیش‌بینی کنند (01/0P≤). با توجه به نتایج این پژوهش پیشنهاد می‌شود مشاوران و درمانگران به نشانه‌های سبک‌های مدیریت تعارض توجه کرده و بر اساس آنها برنامه‌هایی برای کاهش استرس شغلی معلمان مدارس ابتدایی طراحی و با کمک کارگاه‌های آموزشی به اجرای آن بپردازند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between conflict management styles with job stress of elementary school teachers

نویسندگان [English]

  • shiva momayez
  • reza niasty
  • Somayyeh Zaker Dolatabadi
  • Raziyeh Zaker Dolatabadi
  • ziba shams ali
  • jamal ashoori
چکیده [English]

This research aimed to investigate the relationship between conflict management styles with job stress of elementary school teachers. This was a cross-sectional study from type of correlation. The statistical population of that included all elementary school teachers of Varamin city in 2015 year. From them 310 teacher were selected by multistep cluster sampling method and all of them completed the questionnaires of conflict management styles (Robbins & DeCenzo, 1998) and job stress (Spector & Jex, 1998). Data was analyzed with Pearson correlation and multivariate regression with stepwise model methods. The findings of correlation showed a significantly negative relationship between conflict management styles of accommodating and cooperating with job stress and a significantly positive relationship between conflict management styles of avoiding and competing with job stress, but there isn’t any significant relationship between conflict management style of compromising with job stress. Also the finding of regression showed conflict management styles of avoiding, accommodating and cooperating can predict 38/4 percent of variance of job stress among elementary school teachers (P≤0/01). Regarded to results of this study suggest that counselors and therapists consider the symptoms of these variables and based on design appropriate programs to reduce job stress of elementary teachers and to implement it with using educational workshops.

کلیدواژه‌ها [English]

  • conflict management styles
  • Job Stress
  • teachers
  • elementary school