رابطه‌ی دعا و توکل به خدا با استرس شغلی در کارکنان

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر با هداف بررسی رابطه دعا و توکل به خدا با استرس شغلی انجام گرفت. جامعه­ی آماری پژوهش حاضر شامل تمامی کارکنان یک سازمان صنعتی در شهر اهواز بود که تعداد150 نفر از آن­ها از طریق روش نمونه­گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. کلیه­ی شرکت­کنندگان در پژوهش پرسشنامه­های استرس شغلی، دعا و توکل به خدا را تکمیل نمودند. داده­ها با استفاده از نرم­افزار SPSS ویراست 21 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل نشان داد که بین دعا و توکل به خدا با استرس شغلی رابطه منفی و معنی­دار وجود دارد. همچنین نتایج حاصل از رگرسیون چندگانه به روش گام به گام نشان داد که بین دعا و توکل به خدا با استرس شغلی رابطه چندگانه وجود دارد و این دو متغیر 6/13% از واریانس استرس شغلی را پیش­بینی می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prayer and trust in God's relationship with occupational stress among staff

چکیده [English]

The present study aims to investigate the relationship between prayer and trust in God with job stress. The sample consisted of all employees of an industrial organization in Ahvaz that 150 of them were selected through random sampling method. Klyh‌Y job stress questionnaires the participants in the study, pray and trust in God were completed. Data using SPSS software version 21 were analyzed. The results showed that job stress is a negative relationship between prayer and trust in God and there is significant. The results of multiple regression stepwise method showed that between prayer and trust in God is multiple job stress and the variable 6/13% of the variance in the prediction of job stress.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stress
  • prayer
  • trust in God