تبیین بهزیستی معنوی و شادکامی زوجین بر اساس مولفه بخشایش در خانواده هسته ای

نویسندگان

1 دانشگاه سمنان

2 دانشگاه شیراز

3 دانشگاه آزاد مرودشت

چکیده

بخشش یک بعد خاص از معنویت می­باشد که در سطح مناسبی، با مسائل مرتبط با سلامتی در ارتباط است. بنابراین هدف از پژوهش حاضر تبیین بهزیستی معنوی و شادکامی زوجین بر اساس مولفه بخشایش در خانواده هسته ای بود. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع تحقیقات همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش را متاهلین ساکن شهرستان بابل تشکیل دادند که از بین آنها تعداد260 زوج (137 زن و 123 مرد) به روش نمونه گیری خوشه­ای تصادفی چند مرحله­ای انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل پرسشنامه بهزیستی معنوی، پرسشنامه شادکامی آکسفورد(OHQ) و پرسشنامه مقیاس سنجش" بخشش" در خانواده (FFS)بود. داده­های پژوهش با استفاده از روش همبستگی، رگرسیون چندمتغیره و آزمون t مستقل تجزیه و تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان داد که بین مولفه­ی بخشایش در خانواده هسته­ای با بهزیستی معنوی و شادکامی زوجین رابطه مثبت و معناداری (01/0P<) وجود دارد. یافته­های حاصل از تحلیل رگرسیون حاکی از آن بود که  زیر مولفه های بخشایش به استثنای درک واقع بینانه و دلجویی کردن پیش بینی کننده مولفه بهزیستی معنوی  در زوجین است و همچنین  مولفه­های احساس بهبودی، درک واقع بینانه و دلجویی  به صورت مثبت و معنادار بیشترین سهم را در پیش بینی شادکامی زوجین داشت. همچنین بین جنسیت (زن و مرد) در متغیرهای شادکامی، بخشایش و بهزیستی معنوی تفاوت معناداری وجود نداشت. به طور کلی نتایج پژوهش روشن ساخت که بخشایش یک مولفه اثر گذار بر افزایش بهزیستی معنوی و شادکامی زوجین است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explanation Spiritual Well-being and happiness based on forgiveness component in nounclear family

نویسندگان [English]

  • mohammad Ahangarcani 1
  • saman kamari 2
  • roghayeh zarei 3
چکیده [English]

Forgiveness is a particular dimension of spirituality at the appropriate level, is associated with health-related issues. So the aim of this study is to explain the spiritual well-being and happiness of the couple on the basis of forgiveness component in nuclear families. The research method was descriptive and correlational research. The data collected was includes spiritual well-being questionnaire, Oxford Happiness Questionnaire (OHQ) and questionnaire measures of "forgiveness" in the family (FFS). Research data were analyzed by using correlation and multivariate regression and independent t-test. The results showed that there is a significant positive relationship between the component of forgiveness nuclear family with spiritual well-being and happiness of the couple's )P< .(01/0 Results of regression analysis showed that the following components of forgiveness with the exception of a realization and Restitution predictive component in the couple's spiritual well-being And also the components of resolution, realization and Restitution the most significant positive contribution in anticipation of the happiness of the couple. Also there was no significant difference between the sexes (male and female) in happiness, forgiveness and spiritual well-being. Generally the results of research clarify that forgiveness is an effective component to increase spiritual well-being and happiness in couples.

کلیدواژه‌ها [English]

  • spiritual well-being
  • happiness
  • forgiveness
  • nounclear family