اثر بخشی مهارت های شناختی - رفتاری بر صمیمیت زناشویی دانشجویان متأهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

نویسندگان

چکیده

چکیده:

ﻫﺪفﭘﮋوﻫﺶﺣﺎﺿﺮﺗﻌﻴﻴﻦاﺛﺮﺑﺨﺸﻲآﻣﻮزش مهارت های شناختی  - رفتاری بر ﺻﻤﻴﻤﻴﺖزﻧﺎﺷﻮﻳﻲداﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ﻣﺘﺄﻫﻞ داﻧﺸﮕﺎه اهواز ﺑﻮد. ﺑﺪﻳﻦﻣﻨﻈﻮر 30 زوج از ﺑﻴﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺘﺄﻫﻞ داﻧﺸﮕﺎه اهواز به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند . ابزار مورد استفاده شامل پرسشنامه صمیمت زناشویی می باشد .مهارت شناختی رفتاری به مدت 12 جلسه 90 دقیقه ای در 6 هفته آﻣـﻮزش داده ﺷـﺪ.که از تمام دانشجویان پس آزمون بعمل آمد و داده های بدست آمده با تحلیل کواریانس تک متغیره و چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت ، نتایج نشان داد که مداخله آزمایشی (آزمایش به شیوه شناختی – رفتاری ) بر صمیمیت خانواده دانشجویان متاهل تاثیر مثبت و معنا دار دارد . ﺑـﺮ اساس ﻳﺎﻓﺘـﻪﻫـﺎی اﻳـﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﻣﻬﺎرت شناختی  - رفتاری ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ارﺗﻘﺎءﺻﻤﻴﻤﻴﺖ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﻬﺎرت ﻛﺎرآﻣﺪ ﺑﻜﺎرﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study the effect of cognitive behavior skill on marital Intimacy between married students of Islamic Ahwaz Azad University

نویسندگان [English]

  • Zahra Eftekhar Saadi
  • Soleymanian
چکیده [English]

Abstract:

The aim of this study is to determine the effect of educating cognitive behavior stills on marital intimacy between married students in Ahwaz Azad University.  To do this, 30 couples among Married students were chosen by available sampling method and randomly were divided into two groups of control and experiment. The material used in this study was a questionnaire about marital intimacy. Cognitive behavior skill has been educated for 12 sessions each session 90 minutes for 6 weeks. The students have been taken a pretest and the received data have been examined and analyzed by covariance single variable and multi variable. The results showed that experimental interference experiment by cognitive behavior method has a meaningful and positive effect on intimacy between married couple student's marital life according to the result cognitive behavior skills can be used as a practical skill to raise intimacy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive behavior Skills
  • marital
  • intimacy
  • married
  • University
  • Students