تاثیر اعمال عمره مفرده بر نگرش مذهبی زائران شهرهای آبادان، خرمشهر و شادگان

نویسندگان

چکیده

چکیده پژوهش حاضر با هدف سنجش اثربخشی اعمال عمره مفرده بر میزان نگرش مذهبی زایران به روش شبه تجربی انجام گرفت. جامعه آماری 135 زائر کاروان عمره شهرهای آبادان، خرمشهر و شادگان در سال 1393 بوده‌اند. نمونه آماری این پژوهش حدود 58 نفر از زایران بودند، که به روش در دسترس انتخاب شدند و به پرسشنامه نگرش مذهبی آرین پاسخ دادند. تحلیل داده ها در بخش توصیفی با استفاده از شاخص‌های گرایش مرکزی و پراکندگی و در بخش تحلیلی با استفاده از آزمون های t وابسته وتحلیل واریانس یکراهه با نرم افزار آماری SPSS""انجام گرفت.ونتایج نشان دادند که میانگین گروه نمونه در پس آزمون به طور معناداری بیشتر از میانگین در پیش آزمون می باشد.که این امر می تواند نشان دهنده تاثیر بعد معنوی زیارت عمره بر نگرش مذهبی نمونه مورد بررسی باشد.از نظر سن،جنسیت و شغل تفاوت معناداری مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها