رابطه نگرانی از تصویر بدنی،طرحواره های ناسازگار اولیه و ناگویی خلقی با اضطراب اجتماعی در بین دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی

نویسندگان

چکیده

 این پژوهش با هدف تعیین رابطه نگرانی از تصویر بدنی، طرحواره های ناسازگار و ناگویی خلقی با اضطراب اجتماعی در دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول صورت گرفت. روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه پژوهش دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی دزفول در سال تحصیلی1394-1395 بود. از این تعداد، 351 نفر به طور تصادفی خوشه ای از بین دانشجویان دختر انتخاب گردید. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامۀ اضطراب اجتماعیSPAIN  و پرسشنامه روابط چند بعدی خود-بدن( MBSRQ) و پرسشنامه طرحواره های ناسازگار یانگ و ناگویی خلقی(FTAS-20) استفاده شد. تجزیه تحلیل داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون صورت گرفت. یافته ها نشان داد بین نگرانی از تصویر بدنی، طرحواره های ناسازگار اولیه و ناگویی خلقی با اضطراب اجتماعی رابطه مثبت و معنی دار وجود داشت.  همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد نگرانی از تصویر بدنی، طرحواره های ناسازگار اولیه و ناگویی خلقی، توان پیش بینی معنی دار  اضطراب اجتماعی را دارند(01/0 p<).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between body image concern, early maladaptive schemas and alexithymia with social anxiety among female students of Islamic Azad university

چکیده [English]

 This study took place with aimed to determine the relationship between body image concern, and mood disorder with social anxiety in female students of Islamic Azad University . Method of  This study was descriptive and correlational. The study population was female students of Islamic Azad University of Dezful in semester 1394-1395. Of these, 351 were randomly,multistage  selected  among female students . To collect data from social anxiety questionnaire( SPAIN) and Multidimensional - body Relationship Questionnaire (MBSRQ) and Young schema questionnaire and mood disorder (FTAS-20) was used. Data analysis was performed using Pearson correlation and regression analysis. The findings showed that between body image concern, early maladaptive schemas and mood disorder, social anxiety  there was a significant positive correlation. Multiple regression analysis showed that body image concern, early maladaptive schemas and mood disorder, social anxiety have significant predictive power( p <0.01).

کلیدواژه‌ها [English]

  • body image concern
  • Schema
  • mood disorder
  • social anxiety