رابطه بین استرس، تنش شغلی و سلامت اجتماعی با خستگی مزمن در کارکنان

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوسنگرد

چکیده

   این پژوهش با هدف بررسی روابط بین استرس، تنش شغلی و سلامت اجتماعی با خستگی مزمن کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز در سال 1394 انجام شد. به منظور دستیابی به هدف پژوهش براساس برآورد حجم نمونه کوکران به شیوه نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای 120 نفر از میان کارکنان (دانشکده های علوم انسانی، فنی، مهندسی و پرستاری) دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از مقیاس استرس هولمز و راهه  (50- 1940)، تنش شغلی انستیتو (1964)، سلامت اجتماعی کییز (1998) و خستگی چالدر (1993) استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها تحلیل رگرسیون چندگانه به کار رفت. نتایج ناشی از تجزیه و تحلیل داده ها مشخص نمود که هر کدام از متغیرهای استرس و تنش شغلی با خستگی مزمن رابطه مثبت معنی داری دارند. بین سلامت اجتماعی و خستگی مزمن رابطه منفی معنی داری وجود دارد. همچنین تحلیل رگرسیون نشان داد که متغیر استرس در سطح 01/0>001 /0 =p به ترتیب بیشترین نقش (368/0=β)  و متغیر سلامت اجتماعی کمترین نقش (271/-0=β)  را در پیش بینی متغیر خستگی مزمن دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between Stress, job Tension and Social health of employees with chronic fatigue

نویسنده [English]

  • Abdolamir gatezadeh

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stress
  • job tension
  • social health
  • chronic fatigue