مقایسه مشکلات هیجانی، نگرانی از قضاوت دیگران و تاب آوری در افراد عادی و مبتلا به MS.

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

چکیده

هدف از پژوهش حاضر تبیین مقایسه مشکلات هیجانی، نگرانی از قضاوت دیگران و تاب آوری در افراد عادی و مبتلا به MS می باشد. جامعه این پژوهش شامل کلیه بیمارانی است که با تشخیص قطعی بیماری MS عضو انجمن MS شهر شیراز در سال 1394می باشند. نمونه این تحقیق شامل 50 نفر از زنان و مردان مبتلا به MS است که به روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب شده است. ابزار پژوهش شامل مقیاس نارسایی هیجانی (TAS-20) و مقیاس ترس از ارزیابی منفی و مقیاس تاب آوری می باشد. یافته های پژوهش نشان داد بین گروه بیمار و سالم شرکت کننده در پژوهش در ابعاد نارسایی هیجانی، نگرانی از قضاوت دیگران و تاب آوری تفاوت معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing the emotional problems, worrying about judgment of others and resilience of ordinary subject and people with MS.

نویسندگان [English]

  • Setareh Mohannaee
  • Moloud Keykhosrovani
چکیده [English]

The aim of this study is to explain comparing the emotional problems, worrying about judgment of others and resilience of ordinary subject and people with MS. The study population included all patients with a definite diagnosis of MS, who are members of Shiraz MS Society in 1394. The sample consisted of 50 men and women with MS, who have been selected by available sampling. Instruments included Alexithymia Scale (TAS-20), Fear of Negative Evaluation Scale, and Resiliency Scale. Results showed that there is no significant difference between patients and healthy participants of this study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • emotional problems
  • Worrying about judgment of others
  • resilience
  • MS