رابطه سبک‌های مدیریتی و سرمایه اجتماعی با سازگاری اجتماعی مدیران

نویسندگان

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین سبک‌های مدیریتی و سرمایه اجتماعی با سازگاری اجتماعی مدیران انجام شد. این مطالعه مقطعی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل همه مدیران مدارس شهر قرچک در سال تحصیلی 95-1394 بود. از میان آنان 160 نفر با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب و همه آنها پرسشنامه‌های چندعاملی مدیریت (بس و آوولیو، 1995)، سرمایه اجتماعی (پاژاک، 2006) و سازگاری اجتماعی (بل، 1961) را تکمیل کردند. داده‌ها با روش‌های همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه با مدل گام‌به‌گام تحلیل شدند. نتایج همبستگی نشان داد که بین سبک مدیریتی تحول‌آفرین، سبک مدیریتی تبادلی و سرمایه اجتماعی با سازگاری اجتماعی مدیران رابطه مثبت و معنادار و بین سبک مدیریتی عدم مداخله‌گر با سازگاری اجتماعی مدیران رابطه منفی و معنادار وجود داشت. همچنین نتایج رگرسیون نشان داد که سبک مدیریتی تحول‌آفرین، سرمایه اجتماعی و سبک مدیریتی تبادلی توانستند 1/29 درصد از تغییرات سازگاری اجتماعی مدیران را پیش‌بینی کنند (01/0P<). با توجه به نتایج این پژوهش پیشنهاد می‌شود مشاوران و روانشناسان برای بهبود سازگاری اجتماعی مدیران به ترتیب سبک مدیریتی تحول‌آفرین، سرمایه اجتماعی و سبک مدیریتی تبادلی آنان را از طریق کارگاه‌های آموزشی افزایش دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between management styles and social capital with social adjustment of managers

نویسندگان [English]

  • masoomeh Abdollahi
  • Aliakbar Pirzad
  • Mohammad Ali Ravanbakhsh
  • Naser Shirkavand
  • jamal ashoori
چکیده [English]

This research aimed to investigate the relationship between management styles and social capital with social adjustment of managers. This study was a cross-sectional from type of correlation. The statistical population of research included all school’s managers of Gharchak city in 2015-16 academic years. From them 160 person were selected by simple sampling method and all of them completed the questionnaires of multiple management (Bass and Avolio, 1995), social capital (Pajak, 2006) and social adjustment (Bell, 1961). Data was analyzed with Pearson correlation and multivariate regression with stepwise model methods. The findings of correlation show that there is a positive and significant relationship between transformational management style, transactional management style and social capital with social adjustment of managers and a negative and significant relationship between laissez–faire management style with social adjustment of managers. Also the finding of regression showed that transformational management style, social capital and transactional management style can predict 29/1 percent of variance of social adjustment among managers (P<0/01). Regarded to results of this research suggest that counselors and psychologists to improve social adjustment of managers respectively increase the transformational management style, social capital and transactional management of them through educational workshops.

کلیدواژه‌ها [English]

  • management styles
  • Social capital
  • social adjustment
  • Managers