بررسی رابطه بین کیفیت زندگی با عملکرد کاری در کارکنان با سطوح مختلف تحصیلات شرکت پتروشیمی فجر ماهشهر

نویسندگان

دانشگاه آزاد واحد اهواز

چکیده

چکیده

هدف ازپژوهش حاضربررسی رابطه بین کیفیت زندگی با عملکرد کاری کارکنان با سطوح مختلف تحصیلات در بین کارکنان پتروشیمی فجر ماههشر بود. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان شاغل در این پتروشیمی  در سال1394 بود که از بین آنها تعداد300 نفر به روش طبقه ای تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه کیفیت زندگی بهداشت جهانی و پرسشنامه عملکرد کاری پاترسون بود. یافته ها نشان داد که بین کیفیت زندگی و عملکرد کاری کارکنان رابطه مثبت معنی داری وجود دارد (0001/0p= و 25/0 = r). همچنین نتایج تحقیق بیانگر آن بود که بین کارکنان با سطح تحصیلات فوق لیسانس و دکتری و کارکنان با سطح تحصیلات دیپلم و فوق دیپلم  و زیر دیپلم تفاوت معنی داری از لحاظ کیفیت زندگی وجود دارد. به عبارت دیگر، با توجه به میانگین ها، کارکنان با سطح تحصیلات فوق لیسانس و دکتری نسبت به کارکنان با سطح تحصیلات دیپلم و فوق دیپلم  و زیر دیپلم، از کیفیت زندگی بالاتری برخوردارند. بین کارکنان با سطح تحصیلات لیسانس و کارکنان با سطح تحصیلات دیپلم و فوق دیپلم  و زیر دیپلم تفاوت معنی داری از لحاظ کیفیت زندگی وجود دارد. به عبارت دیگر، با توجه به میانگین ها، کارکنان با سطح تحصیلات لیسانس نسبت به کارکنان با سطح تحصیلات دیپلم و فوق دیپلم  و زیر دیپلم، از کیفیت زندگی بالاتری برخوردارند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between quality of life and job performance of employees with different levels of education in Fajr Petrochemical Complex in Mahshahr.

نویسندگان [English]

  • Parviz Askary
  • Fahimeh Sajedifar
چکیده [English]

                                                                                              Abstract
The goal of this study is to survey the relation between quality of life,
with the Job performance of  FAJR   petrochemical employees. The research type was a correlational research. The sample includes 300 of employees who selected by stratified random sampling. The research tools consisted of " Paterson's job performance" scale, "WHO's Quality of life".  For the analyzing were used Descriptive Statistical and Analysis Statistical of the causal relationship regression analysis. Result showed there was significant relationship between Quality of life and Job performance.  In other words, according to the average, employees with postgraduate education than employees with diploma and degree level or high school diploma, higher quality of life. In other words, according to the average, employees with undergraduate education level of the staff's level diploma or high school diploma, higher quality of life.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Job performance
  • quality of life