پیش بینی کیفیت زندگی و ابعاد بهزیستی معنوی دانشجویان براساس مولفه اسلامی تواضع و تکبر

نویسندگان

1 دانشگاه سمنان

2 دانشگاه اراک

3 دانشگاه شیراز

4 دانشگاه آزاد مرودشت

چکیده

هدف از پژوهش حاضر تعیین پیش بینی کیفیت زندگی و ابعاد بهزیستی معنوی دانشجویان براساس مولفه اسلامی تواضع و تکبر بود. این مطالعه از نوع همبستگی بود که تعداد 280 نفر از دانشجویان دانشگاه مازندران به روش نمونه گیری خوشهای چند مرحلهای انتخاب شدند و به پرسشنامههای مقیاس کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی (WHOQOL)، مقیاس بهزیستی معنوی (SWBS) و مقیاس اسلامی تکبر و تواضع (HAIS) پاسخ دادند. برای تحلیل دادهها از ضریب همبستگی، تحلیل رگرسیون گام به گام و تحلیل واریانس استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین مولفه تواضع/ تکبر با هر دو بعد بهزیستی معنوی (وجودی و مذهبی) رابطه معنیداری وجود داشت (01/0P<) به طوری که از بین مولفههای تواضع مولفههای معرفت دینی، عزت نفس، خودبسندگی و پذیرش دیگران به طور معنا داری بهزیستی معنوی دانشجویان را پیش بینی میکند. همچنین بین مولفه تواضع با کیفیت زندگی دانشجویان رابطه معنیدار وجود داشت (01/0P<) به طوری که مولفههای عزت نفس، خودبسندگی و معرفت دینی کیفیت زندگی دانشجویان را پیش بینی میکند. نتایج تحلیل واریانس نشان داد که تنها در بهزیستی مذهبی (03/0P<) و عزت نفس (01/0P<) بین دانشجویان دختر و پسر تفاوت معناداری وجود داشت. به طور کلی با شناخت عوامل شخصیتی دانشجویان، برجسته سازی مذهب و معنویت در زندگی آنها میتوان به درک و ارتقاء بهزیستی و افزایش کیفیت زندگی دانشجویان کمک کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prediction quality of life and the components of spiritual well-being in students based on Islamic component of humility and arrogance

نویسندگان [English]

  • mohammad Ahangarcani 1
  • Farhad hazavei 2
  • saman kamari 3
  • roghayeh zarei 4
چکیده [English]

The aim of this study was to determine the Prediction quality of life and the components of spiritual well-being in students based on Islamic component of humility and arrogance. This study was correlation that 280 students from universities in Mazandaran were selected by multistage cluster sampling and they responded the questionnaire World Health Organization Quality of Life Scale (WHOQOL), Spiritual Well-being Scale (SWBS) and the scale of arrogance and humility (HAIS). data were analysis by using the correlation coefficient, stepwise regression analysis and analysis of variance. The results showed that the component of humility / arrogance there was a significant relationship with both spiritual well-being (existential and religious))P<0/01(, So that the component elements of religious knowledge, humility, self-esteem, self-efficacy and acceptance of others significantly predict students' spiritual well-being. Also there are a significant relationship between the components of courtesy and quality of life)P<0/01(, So that the components of self-esteem, self-efficacy and quality of life predicts that religious knowledge. the results of analysis of variance showed that, only the religious well-being )P<0/03( and self-esteem )P<0/01( there was a significant difference between male and female students. In general, with knowledge of student’s personality components the highlighting religion and spirituality in their lives can be helped to understand and promote student’s well-being and quality of life.

کلیدواژه‌ها [English]

  • quality of life
  • spiritual well-being
  • humility and arrogance