اثربخشی رفتار درمانی بر افزایش صمیمیت بین زوجین

نویسندگان

چکیده

چکیده هدف: در پژوهش حاضر اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی به شیوه شناختی رفتاری بر نقش صمیمیت زناشویی زوجین مورد بررسی قرار گرفت. روش مطالعه: جامعه آماری این پژوهش 20 زوج جمعاً 40 نفر شهر اهواز می باشد که مدت دو سال از ازدواج آنها گذشته باشد و به فراخوان محقق برای شرکت در دوره های آموزشی پاسخ داده اند. نمونه انتخاب شده با استفاده از روش انتساب تصادفی به دو گروه آزمایش و گواه گمارده شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه تعارضات زناشویی (MCQ) و پرسشنامه صمیمیت در ازدواج (MIQ) بود. طرح پژوهشی، طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. یافته ها: نتایج تحلیل فرضیه ها با استفاده از روش آماری تحلیل کواریانس تک متغیری و چند متغیری نشان داد که آموزش مهارت های ارتباطی باعث افزایش صمیمیت و کاهش تعارضات زناشویی و مؤلفه های آن شده است. نتیجه گیری: نتایج اثربخشی مهارت های ارتباطی بر نقش صمیمیت زناشویی زوجین به تفصیلمورد بحث قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها