رابطه سبک های رویا رویی و تاب آوری با رفتارهای قانون شکنانه در کودکان

نویسندگان

چکیده

هدفپژوهش حاضربررسی رابطه ساده و چندگانه سبک های رویا رویی و تاب آوری با رفتارهای قانون شکنانه در کودکان شهر بندرعباس بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دوم و سوم راهنمایی دختر و پسر ناحیه دو شهر بندرعباس بود که در نیم سال اول سال تحصیلی 91-92 مشغول به تحصیل بودند.برای انتخاب نمونه تعداد 200نفر بر اساس جدول مورگان با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای از بین 20 مدرسه انتخاب شدند.برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های تاب آوری( کانرو دیویدسون) و راهبردهای رویارویی کودکان(آیرز) وسیاهه رفتاری کودک(CBCL)استفاده شد.برای تحلیل داده ها علاوه بر روش های آمار توصیفی از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده شد . یافته ها نشان داد که سبک های رویا رویی و تاب آوری با رفتارهای قانون شکنانه در کودکان شهر بندرعباسرابطه چند گانه دارد .تنها  سبک های رویارویی حواسپرتی و حمایتی رابطه منفی معنی داری در پیش بینی رفتارهای قانون شکنانه دارند.

نتیجه گیری:بررسی سایر عوامل تاثیرگذار بر قانونشکنی کودکان می تواند برای پژوهشگران چالش برانگیز باشد.

کلیدواژه‌ها