رابطه ویژگی های شخصیتی و تاب آوری با تفاهم جنسی مردان متاهل زندانی

نویسندگان

چکیده

چکیده
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی و تاب آوری با تفاهم جنسی در زندانیان مرد متأهل زندان عادل آباد شیراز بود . این پژوهش از نوع همبستگی – توصیفی است. بدین منظور 150 نفراز مردان زندانی به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به پرسشنامه های پنج عامل شخصیتی(NEO 60) ، تاب آوری (CD-RTS) و تفاهم جنسی (لیندا برگ کراس) پاسخ دادند. برای تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون، روش رگرسیون همزمان و رگرسیون گام به گام استفاده شد. نتایج نشان دادند که : عامل روان رنجوری با تاب آوری و عامل روان رنجوری با تفاهم جنسی رابطه منفی داردولی عوامل برونگرایی با تاب آوری و با وجدان بودن با تاب آوری رابطه مثبت دارد. عوامل با وجدان بودن و تاب آوری با تفاهم جنسی رابطه مثبت دارند.هم چنین ویژگی های شخصیتی روان رنجوری، با وجدان بودن، برونگرایی و تاب آوری پیش بینی کننده معنی دار تفاهم جنسی بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Personality Features and Resiliency with Sexual Compatibility in Male Married Prisoners

نویسنده [English]

  • behrooz izadabadi
چکیده [English]

Abstract
 In this present study the relationship between the personality features ( neuroticism , extraversion , openness , agreeableness , conscientiousness ) and resiliency with sexual compatibility (sexual satisfaction and sexually being excited ) has been considered studied among married prisoners of Shiraz Adel Abad prison. Participants of this study were 150 persons (male) who were selected according to the stratified sampling. These subjects answered the personality features , and resiliency and also sexual compatibility (Linda Berg Cross) questionnaires. In analyzing the data , besides using ,Pearson correlation coefficient , simultaneous regression method and step by step regression . The results have shown that considering all the participants, the characteristic factor of neuroticism has negative and the characteristic factors of extraversion and conscientiousness have positive relationship with resiliency. The neuroticism characteristic factor has negative relationship with sexual compatibility and the characteristic factor of conscientiousness has a positive one . Also resiliency has positive relationship with sexual compatibility. As a whole the personality features ( neuroticism , conscientiousness , extraversion ) and resiliency were significant predictors of sexual compatibility.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: personality features
  • resiliency
  • sexual compatibility