رابطه سبک های هویت و استفاده از تلفن همراه در دانشجویان

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه سبک های هویت(اجتنابی، تعهد، اطلاعاتی و هنجاری) با استفاده از تلفن همراه در دانشجویان انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه آزد اسلامی دزفول در سال تحصیلی 92-91 بود. 392 نفر از جامعه فوق با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه سبک های هویت بزرونسکی(1989)و پرسشنامه استفاده از تلفن همراه (جنارو و همکاران،2007 ) بود. به منظور تعیین رابطه ساده و چند گانه متغیر های سبک های هویت با استفادهاز تلفن همراه از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند گانه (روش گام به گام) استفاده شد. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که بین سبک های هویت تعهد،اطلاعاتی و هنجاری و استفاده از تلفن همراه رابطه منفی و معنی داری بدست آمد(001/. p≤).  بین سبک هویت سردرگم و استفاده از تلفن همراه رابطه مثبت و معنی دار بدست آمد( 467/.r=). همچنین تحلیل رگرسیون چندگانه به روش گام به گام نشان داد که سبک های هویت تعهد و اجتنابی معنی دار بودند و 30./. درصد واریانس استفاده از تلفن همراه را تبیین می کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The investigation of the relationship of identity styles and Cell-phone use in college students

چکیده [English]

This research was carried out with the purpose of investigation of the relationship of Cell-phone use and identity styles (commitment, informational, normative and avoidant) in college students. The sampling group consists of 392 students in Islamic Azad university Dezful branch were chosen with Cluster sampling method. The research instruments including Cell-phone -use Scale (Jenaro& et al, 2007) and identity styles (Berzonsky, 1989). Pearson correlation and multiple regressions (stepwise) were used to analyzing data. Findings showed that, there are significant negative relationship between identity styles (normative, commitment and informational with Cell-phone use in collegue students (p≤0./01). avoidant- confused identity styles have significant positive relationship with cell phone use. Also multiple regression showed that commitment and avoidant identity styles are able to predict Cell-phone use (RS=./30). 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cell-phone use
  • Identity styles
  • college students