بررسی رابطه هوش هیجانی و هوش معنوی با خویشتن داری جنسی در دانشجویان مجرد

نویسنده

آموزش و پرورش

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه هوش هیجانی و هوش معنوی با خویشتن داری جنسی دانشجویان پسر و دختر مجرد در مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور اوز (لارستان) بود. این پژوهش از نوع همبستگی – توصیفی است. بدین منظور 170نفر از دانشجویان به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند و به پرسشنامه های هوش هیجانی (سیبریا شرینگ،1995)، هوش معنوی (بدیع و همکاران،1389) و خویشتن داری جنسی (جعفری، 1386) پاسخ دادند. برای تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج نشان دادند که: عوامل خودانگیزی،خودآگاهی ،خودکنترلی، هشیاری اجتماعی و مهارت های اجتماعی با مؤلفه های هوش معنوی رابطه مثبت دارند . بین عوامل خودانگیزی ، خودآگاهی و خودکنترلی با پایبندی به ارزش و اصول اخلاقی از متغیر خویشتن داری جنسی رابطه مثبت وجود دارد. همچنین بین عوامل تفکر کلی و بعد اعتقادی و پرداختن به سجایای اخلاقی با مؤلفه های خویشتن داری جنسی رابطه مثبت ومعنادار برقرار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Emotional Intelligence and Spiritual Intelligence with Sexual Abstinence in Single Students

نویسنده [English]

  • Behrooz Izadabadi
چکیده [English]

In this present study the relationship between the emotional intelligence (EQ) and spiritual intelligence (SQ) with sexual abstinence has been considered studied among single students in bachelor section of Evaz (Larestan) Payamnoor university. This was a descriptive – correlational study, participants of this study were 170 students who were selected according to the random sampling . These subjects answered the emotional intelligence (SibryaShering ,1995) , spiritual intelligence (Badie et al , 2010) and also sexual abstinence questionnaires (Jafari , 2007) . In analyzing the data using Pearson correlation coefficient . The results have showthat ;The spontaneous , self awareness , self control , sharpness social and social skills factors have positive relationship with spiritual intelligence factors . Between spontaneous , self awareness and self control factors with adherence to value and ethical principles of sexual abstinence variable has positive relationship. Also between The general thinking and beliefs factor and pay of apply ethical factors is established positive and significant  relationship with sexual abistinence factors .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotional intelligence
  • spiritual intelligence
  • sexual abistinence