پیش‌بینی گرایش جوانان به معیارهای غیرسنتی همسرگزینی بر اساس عوامل شکاف نسلی

نویسندگان

چکیده

این پژوهش با هدف پیش‌بینی گرایش جوانان به معیارهای غیرسنتی همسرگزینی بر اساس عوامل شکاف نسلی انجام شد. این مطالعه مقطعی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش همه جوانان شهر جهرم در سال 1395 بودند. از میان آنان 320 نفر با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب و همه آنها پرسشنامه‌های محقق‌ساخته دارای روایی و پایایی معیارهای غیرسنتی همسرگزینی و شکاف نسلی را تکمیل کردند. داده‌ها با روش‌های همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه با مدل همزمان تحلیل شدند. یافته‌ها نشان داد نگرش ابزاری به ازدواج، آزادی‌های اجتماعی و ازدواج از طریق آشنایی در فضای مجازی با گرایش به معیارهای غیرسنتی همسرگزینی رابطه مثبت و معنادار و ازدواج از طریق آشنایی در اقوام و آشنایان با گرایش به معیارهای غیرسنتی همسرگزینی رابطه منفی و معنادار داشت، اما ازدواج از طریق آشنایی در فضای آموزشی با معیارهای غیرسنتی همسرگزینی رابطه معناداری نداشت. یافته‌های دیگر نشان داد عوامل شکاف نسلی توانستند 8/28 درصد از تغییرات گرایش جوانان به معیارهای غیرسنتی همسرگزینی را پیش‌بینی کنند (05/0P<). بنابراین پیشنهاد می‌شود برنامه‌ریزان برای کاهش گرایش جوانان به معیارهای غیرسنتی همسرگزینی برنامه‌های مناسبی مبنی بر کاهش نگرش ابزاری به ازدواج، آزادی‌های اجتماعی و ازدواج از طریق آشنایی در فضای مجازی و افزایش ازدواج از طریق آشنایی در اقوام و آشنایان طراحی و اجرا کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predicting of youth’ tendency to non-traditional criteria of mate selection based on factors of generation gap

نویسندگان [English]

  • Samineh Bahadori Jahromi
  • Esmaeel Jahanbakhsh
  • Shapour Behiyan
چکیده [English]

This research aimed to predicting of youth’ tendency to non-traditional criteria of mate selection based on factors of generation gap. This study was a cross-sectional from type of correlation. The statistical population of research included all youth of Jahrom city in 2016 year. From them 320 person were selected by multistep cluster sampling method and all of them completed the research-made valid and reliable questionnaires of non-traditional criteria of mate selection and generation gap. Data was analyzed with Pearson correlation and multivariate regression with enter model methods. The findings showed instrumental attitude to marriage, social freedoms and marriage through dating in cyberspace had a positive and significant relationship with non-traditional criteria of mate selection and marriage through dating in relatives and acquaintances had a negative and significant relationship with non-traditional criteria of mate selection, but marriage through dating in educational space hadn’t significant relation with non-traditional criteria of mate selection. Other findings showed factors of generation gap can predicted 28/8 percent of variance of youth’ tendency to non-traditional criteria of mate selection (P<0/05). Therefore suggest that planners to reduction the youth’ tendency to non-traditional criteria of mate selection design and implementation appropriate programs to decrease the instrumental attitude to marriage, social freedoms and marriage through dating in cyberspace and increase the marriage through dating in relatives and acquaintances.

کلیدواژه‌ها [English]

  • non-traditional criteria of mate selection
  • Generation Gap
  • Youth