تاثیر قصه های قرآن بر سازگاری اجتماعی و بهزیستی روانشناختی


عنوان مقاله [English]

The effects of the Koranic stories on the social adjustment and psychological well-being in students