رابطه هوش هیجانی،سازگاری اجتماعی و تمایزیافتگی با انعطاف پذیری کنشی در دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز

نویسندگان

دانشگاه ازاد اسلامی واحد اهواز

چکیده

هدف از اجرای این پژوهش رابطه هوش هیجانی،سازگاری اجتماعی و تمایزیافتگی با انعطاف پذیری کنشی در دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمزبود. نمونه شامل 200 نفر از دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمزبودکه با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند و پرسشنامه ها شامل هوش هیجانی( پترایدز و فارنهام ،2001)، سازگاری اجتماعی( پیکل و ویسمن ،1999)، تمایزیافتگی( دریک،2011) انعطافپذیریکنشی(کانرودیویدسون ،2003) بود. این پژوهش از نوع همبستگی بوده و نتایج این پژوهش در سطح خطای 05/0 نشان داد که  بین هوش هیجانی،سازگاری اجتماعی و تمایزیافتگی با انعطاف پذیری کنشی رابطه مثبت و معناداری وجوددارد. نتایج رگرسیون نشان داد بین هوش هیجانی،سازگاری اجتماعی و تمایزیافتگی با انعطاف پذیری کنشی رابطه چندگانه وجود دارد و  نتایج تحلیل رگرسیون مرحله ای نیز نشان داده است که از بین متغیرهای پیش بین، تنها متغیر سازگاری اجتماعی پیش بینی کننده انعطاف پذیری کنشی می باشد دانشجویان بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examination relationship between Emotionalintelligence, social adjustmentanddifferentiationwith resilency in female studentsof RamhormzIslamic Azad University

نویسندگان [English]

  • Taiabeh Sarkohaki
  • Rezvan Homaei
چکیده [English]

The aim of this study the relationship between emotional intelligence, social adjustment and differentiation act with flexibility in female students of Ramhormz Islamic Azad University. The study sample included 200  offemale students of Islamic Azad University of  Rāmhormoz that which  were selected by random cluster sampling . Present research was correlation type.Datacollection toolsincluded: questionnaire of emotional intelligence (Petrides and Farnham, 2001), social adjustment (Pickel and Weissmann, 1999) , differentiation (Drake, 2011) flexibility, interaction (Kanrvdyvydsvn, 2003) . The datawere analyzedusingPearson correlationandmultiple regression in significant level 0/001. The results showedthatthere was a significant and positive relationshipbetween emotional intelligence, social adjustment and differentiation with resilency. The results ofmultiple regression analysisshowed multiple correlationbetween emotional intelligence, social adjustment and differentiation with resilency and social adjustmentweregoodpredictors of resilency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotionalintelligence
  • social adjustment
  • Differentiation
  • resilency