رابطه ارزش های فرهنگی ازدواج بر ساختار خانواده متعادل و تاثیر آن بر میزان تحقق انتظارات زنان متاهل

نویسنده

دانشگاه شیراز

چکیده

با توجه به نقش ارزش­ها در شکل­گیری نظام خانواده و نقش اساسی زنان در کانون خانواده، مقاله حاضر با هدف مطالعه رابطه ارزش­های فرهنگی ازدواج بر ساختار خانواده متعادل و میزان تحقق انتظارات زنان از همسرشان با استفاده از نظریه­های روانشناختی و جامعه شناسی می باشد. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش پیمایشی با استفاده از پرسشنامه است. در این مطالعه در این مطالعه 380 زنان متاهل که با روش نمونه گیری خوشه­ای از بین تمامی زنان متاهل ساکن شهر شیراز انتخاب شده بودند. شرکت داده شدند. شرکت کنندگان ابزارهای مقیاس تحقق انتظارات، ساختار خانواد اولسون و مقیاس ارزش های ازدواج دلخموش را تکمیل نمودند و داده­های پژوهش نیز از طریق تحلیل واریانس، تحلیل های همبستگی و رگرسیونمورد بررسی قرار گرفت. یافته­های پژوهش نشان دادند که از بین ابعاد ارزش­های ازدواج  بعد ارزش های برابرنگری، جمع گرایی، خودمختاری عقلانی و سلسله مراتبی تفاوت معناداری در سطح (01/0 P< ) با ساختار متعادل خانواده دارد. همچنین مشخص شد که مولفه­های ارزش های ازدواج با میزان تحقق انتظارات زنان از همسرشان نیز رابطه معنادر وجود دارد به طوری­که ابعاد برابرنگری، خودمختاری عاطفی و جمع گرایی در سطح (01/0 P< )  و با ضریب تعیین (14/0) به صورت مثبت توانایی پیش بینی تحقق انتظارات را دارند در نتیجه می توان گفت که ارزش های زن و شوهر در زندگی زناشویی شان در شکل دهی ساختار خانواده و میزان رضایتمندی شان از طریق برآوردن انتظارات زناشویی نقش موثری بر عهده دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation relationship between marital of cultural values with moderate structure family and realize of expectance in married women

نویسنده [English]

  • Fatemeh Shafiee
چکیده [English]

Values and role of women in family are necessary for family health, in order to creating stability of family, so values and present of women in family are affective in family structure. The aimed to investigate the relationship between marital values on moderate family structure and realize of expectance According to psychology and sociology Theories. A survey method was employed. The participants were 380 marital women from Shiraz city, were selected using cluster sampling. They completed the Delkhamoush marital values scale, Olson family structure and realize of expectance. For data analysis, stepwise regression, correlation analysis and analysis of variance was used. The results of the analysis of variance showed that and among all component of marital values, the embededness, intellectual autonomy and egalitarianism made the most significant difference in moderate family structure (p<0/01). And also there were a significant and positive correlation between egalitarianism, affective autonomy and embededness with realize of expectance and in another hand, there was a significant and  negative correlation with realize of expectance, hierarchy and among all these  factors egalitarianism, affective autonomy and embedednes had the highest degree of variance in realize of expectance. it is concluded the marital value of marital individuals can play a significant role in creating family structure and marital satisfaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • marital of cultural values
  • moderate structure family
  • realize of expectance