رابطه سرمایه های روانشناختی و الگوهای ارتباطی با خشونت خانگی در زنان متأهل در سال 1395

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

چکیده

پژوهش حاضر باهدف بررسی رابطه سرمایه های روانشناختی و الگوهای ارتباطی با خشونت خانگی انجام گرفت. برای انجام این پژوهش 203 زن، به روش نمونه­گیری دردسترس از بین زنان متأهل سطح شهر بجنورد انتخاب شدند. روش این پژوهش توصیفی- همبستگی بود و برای جمع‌آوری داده­ها از پرسشنامه­ تاکتیک های تعارضی (CTS-2) استراس و همکاران، پرسشنامه سرمایه روان شناختی لوتانز (PCQ) و پرسشنامه الگوهای ارتباطی زوجین- کریستنسن و سولاوای (CPQ) استفاده شد. تحلیل داده­ها نیز با استفاده از آزمون رگرسیون چندمتغیره انجام گرفت. نتایج حاکی از آن بود که الگوی سازنده گرایی متقابل، خشونت دریافت شده را در جهت منفی (01/0>P) و الگوی توقع/ کناره گیری نیز خشونت دریافت شده را در جهت مثبت پیش بینی می کند (05/0>P). همچنین نتایج نشان داد که  سرمایه های روانشناختی (خودکارآمدی و امیدواری)، خشونت خانگی را به طور معناداری در جهت منفی پیش بینی می کنند (05/0˂P). با توجه به نتایج حاصله می توان گفت که الگوهای ارتباطی ناکارآمد و سرمایه های روانشناختی پایین زنان منجر به افزایش میزان خشونت اعمال شده بر آنان می شود و به نوعی می توان بخشی از میزان خشونت دریافت شده را با ویژگی های شخص قربانی خشونت، مرتبط دانست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between psychological capital and communicational patterns with domestic violence

نویسندگان [English]

  • zohreh sepehri shamloo
  • raziye keramati
چکیده [English]

Abstract

The purpose of the present research was to study the relationships between psychological capital and communicational patterns with domestic violence. So, 203 women have been selected by available sampling in Bojnord. It was a descriptive-correlation research and Straus et al. Conflict Tactics scale (CTS-2), Lutthans psychological capital questionnaire (PCQ) and Christansen and Sulavay couples communicational patterns questionnaire were used. Data analysis was carried out by multivariate regression test. The results indicated that mutual constructivism pattern predict received violence in negative direction (p<0.01) and the pattern of demand/resignation was also predicting received violence in positive direction (P<0.05). also, the results indicate that psychological capital (self-efficacy and hope) predict domestic violence in negative direction (P<0.05). according to the results it can be said that low inefficient communicational patterns and psychological capital of women lead to increase the amount of applied violence. Also the amount of received violence and victim of violence features would be connected together.

کلیدواژه‌ها [English]

  • psychological capital
  • communicational patterns
  • domestic violence