رابطه هوش هیجانی و سرمایه روانشناختی با فرسودگی شغلی معلمان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه کاشان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه هوش هیجانی و سرمایه روانشناختی با فرسودگی شغلی معلمان انجام شده است. این پژوهش از نوع توصیفی با طرح همبستگی است و جامعه آماری آن شامل کلیه معلمان زن مقطع متوسطه اول و متوسطه دوم شهرستان ساوه (220N=) شاغل به تدریس در سال تحصیلی95-94 بود. براساس جدول کرجسی و مورگان (1970)، نمونه‌ای به تعداد 136 نفر به روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شدند و به پرسشنامه‌های هوش هیجانی شوت و همکاران (1998)، سرمایه روانشناختی لوتانز (2007) و فرسودگی شغلی مسلچ (1981) پاسخ دادند. داده ها با استفاده از روش آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده شد. نتایج نشان داد که مؤلفه‌های هوش هیجانی و سرمایه روانشناختی با فرسودگی شغلی معلمان رابطه معکوس و معناداری دارند. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که مؤلفه‌های خودکارآمدی، تاب‌آوری و ارزیابی و بیان هیجان به ترتیب بیشترین توان پیش بینی فرسودگی شغلی معلمان را داشتند. نتایج تلویحاً نشان می‌دهد که ارتقای سطح هوش هیجانی و سرمایه روانشناختی می‌تواند به کاهش مشکلات شغلی و در نتیجه، فرسودگی شغلی معلمان کمک نماید. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Emotional Intelligence, Psychological capital and Teachers' Job Burnout

نویسندگان [English]

  • Majid Sadoughi
  • Zeinab zarjini
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the relationship between emotional intelligence and psychological capital with job burnout among female high school teachers. The study method was descriptive with correlational design. The study population included all high school and middle school teachers in Saveh, Iran (N=220) were taught in the academic year 94-95. Using Krejcie & Morgan Table (1970), 136 female high school teachers were selected through stratified multi-stage sampling. The respondents completed the Emotional Intelligence Questionnaire (shot), Luthans Psychological Capital Scale and Maslach Job Burnout Inventory. The data were analyzed using Pearson Correlation and Stepwise Multiple-Regression Analysis in SPSS 18 Software. The results revealed that there is significant inverse relationship between components of emotional intelligence and psychological capital with job burnout among teachers. The result of stepwise regression showed that self-efficacy, resilience and emotional expression evaluation can predict job burnout among teachers. The findings imply that improving emotional intelligence and psychological capital can lead to reduced employment problems resulting in burnout teachers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotional intelligence
  • burnout
  • psychology capital
  • female teachers