رابطه مسئولیت پذیری اخلاقی و اجتماعی با باورهای دنیای عادلانه و ناعادلانه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 -

2 دانشگاه آزاد

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه مسئولیت پذیری اخلاقی و اجتماعی باابعاد باورهای دنیای عادلانه(برای خود ، برای دیگران ،به صورت عمومی و دنیای نا عادلانه)بوده است.گروه نمونه ،یک گروه  374 نفری(اعم از دختر و پسر) از دانشجویان دانشگاههای آزاد خوراسگان و نجف آباد  بوده است. برای دستیابی به نمونه پژوهش از روش نمونه گیری طبقه ای در گام اول و از روش نمونه گیری خوشه ای در گام  دوم  استفاده شده است.به منظور بررسی مسئولیت پذیری اخلاقی و اجتماعی از پرسشنامه 11سوالی کیت کالین (2006)وبرای بررسی باورهای دنیای عادلانه از 4 پرسشنامه در مورد باور به دنیای عادلانه وناعادلانه استفاده شده است.  روایی و پایایی این پرسشنامه ها بررسی و نتایج مطلوبی از آن بدست آمد. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحلیل همبستگی نشان داد که بین مسئولیت پذیری اخلاقی مبتنی بر تعهد و پیمان با  باورهای دنیای عادلانه برای خود p<0/05 و مسئولیت پذیری اخلاقی کلی و اعتقاد به دنیا ی عادلانه برای دیگران( p<0/01 ) رابطه معنی داری  وجود دارد . بخش دیگر نتایج بدست امده بر اساس تحلیل رگرسیون نشان داد که تنها اعتقاد به دنیای عادلانه برای دیگران قادر به پیش بینی مسئولیت پذیری اخلاقی و اجتماعی مبتنی بر تعهد و پیمان و مسئولیت پذیری اخلاقی و اجتماعی کلی بوده است .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

relationship between moral development dimensions and the dimensions of just world beliefs

نویسندگان [English]

  • marzihe Malekiha 1
  • Hossien Jamshidian 2
چکیده [English]

The purpose of this research was to examine the relationship between moral development dimensions and the dimensions of just world beliefs.(i.e, for the self , for the others ,in general, and about the unjust world).Research sample group consisted of 374 students (male and female )which were randomly selected from the students of the Azad universities of khorasgan and Najaf abad. Sample group was selected with the use of cluster sampling method for the first step and the stratified sampling method for the second step .Research questionnaires  were :kit kalian's moral and social responsibility questionnaire (2006)(which consists of 11 questions)and four questionnaires  about just world beliefs. The validity and reliability of research questionnaires was examined and the final results were favorable . Data analyzed with using Pearson's correlation coefficient and enter regression analysis. The results showed that there is significant relation between moral and social responsibility based on and promise and just world beliefs for the self(p<0/05) and moral and social responsibility is general and just world beliefs for the others (p<0/01) .Another section of results on the basis of entre regression analysis showed that only just world beliefs for others have significant predictive power for the moral and social responsibility based on promise and total moral development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • moral development
  • just world beliefs for self
  • just world beliefs for others
  • general just world beliefs
  • unjust world beliefs
  • university students