نقش علیّ مقایسه اجتماعی و تبلیغات در مدگرایی از طریق همسالان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

در این مقاله نقش علیّ مقایسه اجتماعی و تبلیغات در مدگرایی از طریق همسالان مورد مطالعه قرار گرفت. کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور اهواز در سال تحصیلی 1393 جامعه آماری تحقیق حاضر را تشکیل داده اند که از بین آنها 245 نفر به صورت داوطلبانه انتخاب شدند. داده های تحقیق از طریق پرسش نامه های محقق ساخته مقایسه اجتماعی، تبلیغات، همسالان و مدگرایی جمع آوری گردید. ضمنا روش تحقیق همبستگی است و برای تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر استفاده بعمل آمد. نتایج نشان داد که مقایسه اجتماعی، تبلیغات و همسالان با مدگرایی رابطه علیّ مثبت دارد و رابطه تبلیغات با مدگرایی از طریق همسالان معنی دار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of social comparison and advertising at Fashion victim through peer

چکیده [English]

In this paper, the causal role of social comparison and advertising Fashion victim was studied by peers. All of Ahwaz Paym Noor University students in the academic year 1393 contributed research population which 245 among students were selected. Research data through a questionnaire designed by the researchers compared the social, advertising, peers and Fashion victim collected. In addition, methods for data analysis, Pearson correlation and path analysis were used. The results showed that social comparison, advertising and peer-to Fashion victim causal relationship has a positive and relationship between advertising and Fashion victim by peers was significant. With the help of social comparison, advertising and peers we can be predicted the fashion victim.