رابطه حمایت اجتماعی ادراک‌شده و خودتنظیمی هیجانی با عود مصرف مواد در زنان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی رابطه حمایت اجتماعی ادراک‌شده و خودتنظیمی هیجانی با عود مصرف مواد در زنان انجام شد. این مطالعه مقطعی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش همه معتادان گمنام زن سم‌زدایی شده شهر مشهد در سال 1395 بودند. از میان آنان 103 نفر با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و همه آنها پرسشنامه‌های حمایت اجتماعی ادراک‌شده (زیمت و همکاران، 1988)، خودتنظیمی هیجانی (گارنفسکی و همکاران، 2001) و وسوسه پس از ترک مواد (فدردی و همکاران، 2008) را تکمیل کردند. داده‌ها با روش‌های همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه با مدل گام‌به‌گام تحلیل شدند. نتایج همبستگی نشان داد حمایت اجتماعی ادراک‌شده، راهبردهای تنظیم هیجان مثبت و راهبردهای تنظیم هیجان منفی با عود مصرف مواد در زنان رابطه منفی و معنادار داشتند. همچنین نتایج رگرسیون نشان داد راهبردهای تنظیم هیجان مثبت و حمایت اجتماعی ادراک‌شده توانستند 1/12 درصد از تغییرات عود مصرف مواد در زنان را پیش‌بینی کنند (05/0P<). با توجه به نتایج پیشنهاد می‌شود مشاوران و روانشناسان مراکز ترک اعتیاد برای جلوگیری از عود مصرف مواد در زنان حمایت اجتماعی ادراک‌شده و خودتنظیمی هیجان آنها را بهبود بخشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The association of perceived social support and emotional self-regulation with relapse of drug usage in women

نویسندگان [English]

  • katayoon elahi
  • mohammad reza saffarian toosi
چکیده [English]

This research aimed to investigate the association of perceived social support and emotional self-regulation with relapse of drug usage in women. This study was a cross-sectional from type of correlation. The statistical population of research included all woman narcotics anonymous who had undergone detoxification of Mashhad city in 2017 year. From them 103 person were selected by available sampling method and all of them completed the questionnaires of perceived social support (Zimet and et al, 1988), emotional self-regulation (Garnefski and et al, 2001) and temptation of post-detoxification craving (Fadardi and et al, 2008). Data was analyzed with Pearson correlation and multivariate regression with stepwise model methods. The findings of correlation showed perceived social support, positive emotional regulation strategies and negative emotional regulation strategies had a negative and significant relationship with relapse of drug usage in women. Also the finding of regression showed the variables of positive emotional regulation strategies and perceived social support can predict 12/1 percent of variance of relapse of drug usage in women (P<0/05). According to the results, it is suggested counselors and psychologists of addiction treatment centers to prevent of relapse of drug usage in women improve the perceived social support and emotional self-regulation of them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • perceived social support
  • emotional self-regulation
  • relapse of drug usage
  • Women