ارتباط جهت‌گیری اجتماعی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی با رفتار اخلاقی مدیران بانک‌ها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی ارتباط جهت‌گیری اجتماعی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی با رفتار اخلاقی مدیران بانک‌ها انجام شد. این مطالعه توصیفی - تحلیلی از نوع همبستگی بود. جامعه پژوهش همه مدیران بانک‌های شهرستان‌های ورامین و پیشوا در سال 1395 بودند. از میان آنان 160 نفر با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده و همه آنها پرسشنامه‌های جهت‌گیری اجتماعی (هریسون، 2001)، مسئولیت‌پذیری اجتماعی (قلاوندی و همکاران، 1393) و رفتار اخلاقی (سوانسون و هیل، 1993) را تکمیل کردند. داده‌ها با روش‌های همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه با مدل گام‌به‌گام تحلیل شدند. نتایج نشان داد جهت‌گیری اجتماعی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی با رفتار اخلاقی مدیران بانک‌ها رابطه مثبت و معنادار داشتند. همچنین جهت‌گیری اجتماعی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی توانستند 5/33 درصد از تغییرات رفتار اخلاقی مدیران بانک‌ها را پیش‌بینی کنند که سهم جهت‌گیری اجتماعی از مسئولیت‌پذیری اجتماعی بیشتر بود (01/0P<). بنابراین پیشنهاد می‌شود برای بهبود رفتار اخلاقی مدیران بانک‌ها میزان جهت‌گیری اجتماعی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی آنان را افزایش دهند. همچنین پیشنهاد می‌شود مسئولان و برنامه‌ریزان به نشانه‌های متغیرهای مذکور توجه کرده و بر اساس آنها برنامه‌هایی را برای بهبود رفتار اخلاقی مدیران بانک‌ها طراحی و اجرا کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The association of social orientation and social responsibility with moral behavior in banks managers

چکیده [English]

This research aimed to investigate the association of social orientation and social responsibility with moral behavior in banks managers. This study was a descriptive analytical from type of correlation. The population of research included all banks managers of Varamin and Pishva city in 2016 year. From them 160 person were selected by simple random sampling method and all of them completed the questionnaires of social orientation (Harrison, 2001), social responsibility (Galavandi and et al, 2014) and moral behavior (Swanson and Hill, 1993). Data was analyzed with Pearson correlation and multivariate regression with stepwise model methods. The findings showed social orientation and social responsibility had a positive and significant relationship with moral behavior of banks managers. Also social orientation and social responsibility can predict 33/5 percent of variance of moral behavior of banks managers that in this prediction the share of social orientation was higher than social responsibility (P<0/01). Therefore it is suggest that to improve the moral behavior of banks managers increase the social orientation and social responsibility of them. Also suggest that officials and planners consider the symptoms of mentioned variables and design and implementation appropriate programs to improve the moral behavior of banks managers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social orientation
  • social responsibility
  • moral behavior
  • banks managers