بررسی عوامل اجتماعی- جمعیت شناختی موثر بر فرسودگی شغلی پرستاران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی گیلان

2 دانشگاه آزاداسلامی-واحدرشت

چکیده

گذران بیشتر اوقات پرستاران در بیمارستان وارد آمدن فشار بیش از اندازه بر آنان ، بروز استرس و پس از مدتی فرسودگی آنان را به همراه خواهد داشت. در بررسی عوامل تأثیرگذار بر فرسودگی شغلی، متغیرهای جمعیت شناختی نقش مؤثری در فرسودگی شغلی دارند. هدف از تحقیق حاضر تعیین نقش عوامل اجتماعی- جمعیت شناختی بر فرسودگی شغلی پرستاران دانشگاه علوم پزشکی گیلان و در صورت نیاز، ارایه راهکارهای مناسب جهت کنترل مناسب آن بوده است. این پژوهش کاربردی، توصیفی، با روش همبستگی بوده و حجم نمونه 350 نفر محاسبه بوده است. روش نمونه گیری، تصادفی خوشه ای یک مرحله ای و ابزارجمع آوری اطلاعات، پرسشنامه استاندارد فرسودگی شغلی مسلش (1985) بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. کلیه عملیات آماری با استفاده از نرم افزار spss 16 تجزیه وتحلیل گردید.یافته ها نشان داد بیشترین تعداد(7/37%)،32 تا42 سال،زن(6/66%)،لیسانس(46%)،سابقه کار5 تا10 سال(1/37%) ومتاهل(6/68%) بودند.میزان درآمد1/49% نمونه ها،بین 000/000/3 تا000/500/1 تومان بود.همچنین، رابطه معنادار فرسودگی شغلی با عوامل اجتماعی-جمعیت شناختی دیده شد وسن، میزان درآمد،جنسیت،سابقه کار،تأهل  و تحصیلات  به عنوان قویترین متغیرها برای پیشبینی فرسودگی شغلی شناخته شدند. با توجه به اثرات فرسودگی شغلی، محرز می گردد اتخاذ روش های پیشگیری در افرادی با سـطوح پـایین فرسـودگی شـغلی، گـسترش برنامـه هـای اصلاح کننده حیطه هـای مـشکل آفـرین در افـراد دارای سطوح متوسط فرسودگی شغلی، و انجـام اقـدام هــای اصــلاحی فــوری در افــراد دارای ســطوح بــالای فرسودگی شغلی ضروری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of socio-demographic factors affecting burnout in Nurses

نویسندگان [English]

  • parand pourghane 1
  • Farzin Farahbod 2
  • Hasan Yousefpour gelsefidi 1
چکیده [English]

Spend of most of the time in the hospital for nurses will bring. stress and burnout for them. In examining the factors influencing burnout, demographic variables play an important role in burnout. The aim of this study was to determine the role of socio-demographic factors on burnout among nurses of Guilan university of Medical Sciences and, if necessary, Provide appropriate solutions to control it.This study was descriptive, correlational analysis. The sample size was 350. Sampling method was cluster random in one-stage and data collection tools was questionnaires Hiller(1985).To analyze the data, descriptive and inferential statistical methods were used. All statistical analyzes were analyzed using the software spss 16. The highest number(37/7%) were 32 to 42 years, female (66.6%), BA (46%), work experience of 5 to 10 years(37/1%) Married(68/6%). Incomerevenue 49/1% of the samples was 000/000/3 تا000/500/ toman. Also,a significant relationship was seen between burnout and socio-demographic factors, age, income, gender, work experience, marriage and education were identified as the strongest variable for predicting burnout.Due to the effects of burnout, It is essential for use of Prevention methods among people with lower levels of burnout, Expand the scope of amendments problematic in people with moderate levels of burnout and take immediate corrective action in people with high levels of burnout.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Factors
  • demographic factors
  • burnout
  • nurses